http://freedom.lege.net/doc/Den_manniska_som_utfor_handlingen_ar_den_som_ar_skyldig_till_handlingen.html

Leif Erlingsson
30 maj 2014 18:00

Den människa som utför handlingen är den som är skyldig till handlingen  [sv]

Läs först "Fängelset inom oss - vilken faktisk status har vi?" från 16 maj 2014 16:00,
http://freedom.lege.net/doc/Fangelset_inom_oss__vilken_faktisk_status_har_vi.html

Samt gärna även "Det behövs en Folkdomstol" från 28 maj 2014 17:30,
http://freedom.lege.net/doc/Det_behovs_en_Folkdomstol.html
... även om det viktigaste där upprepas och utvecklas här nedan.

Sedan:


Några följdtankar till "Fängelset inom oss - vilken faktisk status har vi?" och till "Det behövs en Folkdomstol":

Den människa som utför handlingen är i slutänden den som är skyldig till handlingen.  Den eller de som har bett en att utföra handlingen kan aldrig bli mer skyldig än till att uppmana till brottslighet, inte till brottet i sig.  Naiviteten att tro något annat gör goda män/kvinnor till onda.

Detta gäller lika mycket om det är en ideologi / religion / programmering eller om det är en levande människa av kött och blod som har bett eller beordrat människan att utföra handlingen.

I dag är väldigt många "brott" enbart paragraföverträdelser av vad som i praktiken är kontraktslag byggd på att begreppet "person" är konstruerat som vi medelst registrering i samband med födelse är itutatde skulle vara vilka vi verkligen är.  Men det är inte sant.  Vi är levande människor av kött och blod och det enda sätt varmed vi kan vara lagligt bundna av dessa paragrafer är om vi själva vidmakthåller det avtal varmed vi binds.  Jag har kommit fram till att vi gör detta när vi kontinuerligt med våra signaturer signerar dokument med personnummer.

Men, viktigt i sammanhanget, för att ett avtal ska anses vara bindande så kan inte den ena parten bryta avtalsvillkoren.  Jag anser att "företaget Sverige" genom sitt agerande i ett stort antal frågor redan har brutit avtalet, och att allt en levande människa av kött och blod behöver göra för att lagligt frigöra sig från diverse paragrafer är att deklarera att den levande människan anser att de så kallade myndigheterna inkl. domstolsväsendet ensidigt begått kontraktsbrott och att den levande människan därför inte längre ser den "person" med "personnummer" som den har rätt att förvalta såsom bunden av vad det nu kan vara för avtal eller paragraf det gäller.

Och om nu någon levande människa av kött och blod önskar ifrågasätta detta så återstår för denne att visa att det avtal som gör den levande människans kontrollerade "person" med "personnummer" lagligt underställd detsamma fortfarande är giltigt.  D.v.s. att det eller de företag ("Sverige", "myndigheter", "Åklagare", "Domstolar", etc) denne genom sitt agerande synes representera har uppfyllt sina förpliktelser i sådant avtal.

Genom att den levande människan inkluderar domstolsväsendet i de som den anser begått kontraktsbrott så faller det på sin egen orimlighet att domstolsväsendet kan döma i detta, då det skulle innebära att döma i egen sak.  Därför får man hänvisa till ett lagligt förfarande utifrån naturrätt / universell lag för den som trots allt lagligt vill ifrågasätta de anförda skälen.  Den som anser sig ha lidit skada kan nämligen sammankalla en laglig domstol som dömer enligt universell lag.

Det var länge sedan sådan sammankallades i detta land, men i anglosaxiska länder kallas en sådan domstol för en "Common Law Court".  Jag skulle vilja föreslå ordet "Naturrättsdomstol" eller som någon föreslog, "Mannarättsdomstol", eller som även föreslagits, "Folkdomstol".  Här som exempel en länk till en Träningsmanual i Naturrätt från den internationella tribunalen om kyrkas och staters brott:  http://itccs.org/the-common-law-and-its-courts-a-community-training-manual/

Däremot är alla levande människor av kött och blod naturligtvis alltid fullständigt ansvariga gentemot så kallad universell lag, eller naturrätt eller vad man vill kalla den.  Den gäller oavsett vad eventuella korrupta åklagare, domstolar eller så kallade lagstiftande (legalesestiftande!) församlingar i sin enfald företar sig.  Så alla former av hot, trakasserier, misshandel etc. är verkliga brott.  Efter att en levande människa av kött och blod har deklarerat varför den levande människan anser att domstols- och myndighetsväsendet etc. begått kontraktsbrott och den levande människan därför inte längre är bunden av tidigare ingångna och bekräftade avtal med dessa "bolag" så är det f.ö. just trakasserier, hot etc. om tjänstemän för dessa syndikat hotar med polis, paragrafer och påföljder.

D.v.s enligt så kallad universell lag, eller naturrätt eller vad man vill kalla den så är även levande människor av kött och blod som kallar sig tjänstemän i tron att de skulle vara ansvarsbefriade alltid fullständigt ansvariga för vadhelst de företar sig gentemot en levande människa av kött och blod.  Kruxet för den levande människan är att alltid veta vad hon är: En levande människa av kött och blod.  Glöm det aldrig!  Glöm det aldrig!  Glöm det aldrig!  Om hon alltid, alltid, alltid kommer ihåg vad hon är, så kan hon visserligen utsättas för övergrepp mot sina rättigheter, sin kropp, sin "person" med "personnummer" (= egendom och kommersiella samt övriga kontraktsmässiga rättigheter) o.s.v., men hon accepterar eller godkänner aldrig övergreppen.  Vilket innebär att den som är ansvarig för övergreppen då alltid är fullständigt ansvarig, moraliskt, etiskt, lagligt enligt verklig universell lag, kort sagt, evigt tills den människa som är ansvarig har förstått sina fel och fått förlåtelse för dem vilket bara bör ske efter att felen har förståtts.  För annars förhindras denna människa från att lära av sina misstag och stannar upp i sin eviga utveckling, vilket i sig är ett övergrepp mot den människan som man själv inte bör göra sig skyldig till.  För som sagt, ansvar är evigt...

Jag tror det enda sättet att övervinna förtrycket är att göra de enskilda tjänstehjonen fullständigt ansvariga för allt de gör "åt husbonn".  (Givetvis kommer hjonen att säga att "vi göar bara som husbonn sajar" (vi utför bara lagstiftarens intentioner).  Svar:  - Jasså, ni göar bara som krigsbrottslingarna sajar, jasså, sajar ni de-e?)
Att själv ta detta ansvar möjliggör som jag beskrev i slutet av förra stycket också att de som stannat upp i sin eviga utveckling genom att möta konsekvenserna av sitt eget handlande också ges möjlighet till att fortsätta utvecklas.  Det är kort sagt en kärleksgärning, en kärlek som dock måste visas med stor konsekvens och fasthet.  Kräver mod och mycken eftertanke.

- - -

Beskrivning av mitt folkbildningsarbete skissar min självavprogrammering och arbete att sprida insikter och kunskaper

Vad jag vill

- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 på mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.


Hälsningar enligt din egen smak,

LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrån / Holistic Detective Agency, i apokalypsens tid.
  - @legenet på Twitter,  https://twitter.com/legenet .
  - Archive Update, http://freedom.lege.net/legenet-update/ .
  - Selected Tweets 2013 @legenet,  http://freedom.lege.net/Selected_Tweets_2013/ .
  - Ibland lägger jag ut bloggningar på  http://blog.lege.net/  och/eller på  http://lege.net/ .


//