Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Straffskalan för rattmörderi ett hån mot anhöriga

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Straffskalan_for_rattmorderi_ett_han_mot_anhoriga/Sourze_style.html .
Jag håller med dig, de är inte rattfylla är en sak men om man kör så att någon dör är i mina ögon mord och mord redskapet är bilen. Så då är de väl dags att döma någon som i de aktuella fallet bör de dömas för mord.
Nä, här är jag oenig, i Sverige skall man varken skjutas eller låsas in för evig tid. Oavsett vilket brott man gjort sig skyldig till. För säkerhets skull kan jag påpeka att jag inte heller förespråkar avhuggning av hand eller offentlig prygling. Det är möjligt att Dina västkustska vänner är skämtsamma men det är knappast användbart i argumentationen för allmän straffskärpning.
I Sverige har man höjt straffskalan för rattfylla betydligt under senare år. Speciellt då denna brottslighet fått dödliga följd för sin intet ont anande omgivning. För ett tiotal år sedan var straffet här räknat i månader, nu kan det bli årslånga straff

Eftersom rattfylla juridiskt sett betraktas som ett oaktsamhetsbrott är dock nog gränsen nådd för hur strängt detta brott kan straffas. Här ses den felande länken som gör att rattfulla personer inte döms i relation till de skador som de vållar sin omgivning.

Jag tycker, som artikelförfattaren, att rattfylla med dödlig utgång måste betraktas som ett mer klandervärt brott än idag. Till och med som mord. Då kan även straffet höjas utan att juridiken slår bakut. Juridiskt sett innebär det att rattfylla måste ses som ett uppsåtsbrott, alltså på samma sätt som i många delar i USA. Om den som är rattfull anses med "vett och vilja" ha kört ihjäl ngn så kan också dömas för mord. Idag ses brottet rattfylla som att man genom att köra påverkad endast tar en risk för att köra ihjäl ngn. Om risken slår in så har man varit oaktsam.I Mercedesfallet så har rattfyllot redan tagit en sådan risk upprepade gånger, Och blivit dömd för det. Det är således djupt förkastligt att han ännu en gång sätter sig bakom ratten och kör med sprit i kroppen, samt döms för ett oaktsamhetsbrott till kanske ett till två års fängelse. Hur många risker kan man ta innan man anses veta vad man gör???
Mats Persson, ja jag menade nog att vi skulle hamna någonstans mittemellan, men som du sa så fanns det en del humor från västkusten med i bilden, Tomasz Striner tack för kloka ord.
Tomasz, jag tycker att det låter som om Du lutar Dig mot en tanke på dolus eventualis? Det finns ju redan och skulle kunna prövas om åklagaren inte är alltför ointresserad eller överbelastad. Men att utöver det resonemanget börja tumma på kravet på subjektivt rekvisit - ja, då sparkar nog också jag bakut. Varför skulle rattfylla lyftas ut i det här avseende och inte fortkötning och andra trafiksäkerhetsvidriga beteenden, ingen nämd och ingen glömd? Vi har av någon anledning inte samma stigma knutet till exempelvis fortkörning som till rattfylla fast vi vet att det både ökar risken för olyckor och förvärrar följderna. Jag är emellertid fullständigt enig om att rattfylleri är extremt klandervärt och skall bestraffas men jag är mycket tveksam till specialjuridik därför att vi känner berättigad förtvivlan för effekten på brottsoffret.
I grannlandet Norge bestraffas rattfull körning med dödlig utgång som MORD! Den svenska lagstiftaren har visserligen höjt straffskalan för rattfylla men har underlåtit att kalla det för mord eller dråp, kanske pga att alltför många politiker (vissa kända partiledare) missbrukar rusmedel.
Vad hände med vållande och dråp? Nej, seriöst är det lätt att man snöar in på ett begränsat område, som t.ex. ett brott av detta slag, och vill öka på straffen in absurdum för att folk då, tror man, ska välja andra alternativ. Men människor funkar inte så. När man väl sätter sig bakom ratten, full eller inte, om man kommer köra ihäl någon eller inte, är det vad vi lärt oss är rätt som avgör. Och det är oändligt stor skilnad på att veta vad som är rätt - det känner man i hjärtat - och det som är fel, ty vad andra anser som "fel" och vad individen ser som "fel" kan vara två olika saker och överenstämmer inte dessa kommer individen förmodligen att ifrågasätta det andra ser som fel.

Vad artikelförfattaren snuddar vid, vilket borde vara det alena rådande är hur vi får männsikor att göra rätt utifrån vad som känns rätt och inte att inte göra "fel" enligt någon konvention eller konsensus. Att hälla i sig alkohol gör man just för att man inte vill bry sig eller känna ansvar för ett tag. Har man väl gjort det... hur ska man då förstå detta icke-icke om man knappt förstår det i nyktert tillstånd. Men inser man vad som är rätt och varför gör man den associationen även som full.
Svar till inlägg #5

Indirekt uppsåt är ett UPPSÅTSBEGREPP. Det används inte vid oaktsamhetsbrott. Idag kombineras rattfylla med grovt vållande till annans död som påföljd för rattfylla med dödlig utgång. Rattfylla straffas för sig och det är följden av rattfyllan som står för huvudelen av straffsatsen. Det finns alltså ingenting i rättspraxis eller lagförarbeten för din åsikt. Att åklagare skulle självständigt ta initiativ som du tycker är lika med noll...

Vad som behövs är en helt ny lagtext för rattfylla som ett fristående uppsåtligt brott. I lagtexten kan skrivas att grov rattfylla, exempelvis då man flera gånger framfört motorfordon påverkad och vid någon av gångerna taqit livet av ngn, ska ses som ett mord..

Vad gäller grova trafikbrott i övrigt så anser jag att de skiljer sig från rattfylla, men ser att även här det finns möjligheter till se vissa av dessa brott som uppsåtliga.

Det kan även vara värt att påminna sig att man kan bli dömd för mord om man kör ner ngn med vett och vilja, exempelvis i en krogkö. Dock måste det klart framgå att den som gjort detta har uppsåt till sitt handlande.

Svar till inlägg #7

Jag skulle vilja se din unge bli ihjälkörd och att du då fortsatte svamla om rätt och fel som du gjort i ditt inlägg. Det finns en anledning till att svensk lag inte undantar påverkade människor från ansvar för sina handlingar, oberoende av varför de drogat sig. Tänk på det då du försvarar människors rätt att fly sitt ansvar genom att droga sig till ett annat medvetande.

Jag tror inte att hårda straff generellt är ett bra sätt stoppa klandervärt handlande. Dock har straff annat en bara rena effektivitetskrav på sig, åtminstone i andra länder än Sverige.Om mitt barn hade blivit nermejat av ett rattfyllo så skulle åtminstone jag vilja se det rattfulla fanskapet bakom lås och bom för resten av sitt usla liv. Oberoende av varför denna person druckit sig redlös innan han/hon startade sin bil.
Det är inte lätt för anhöriga i Sverige att få lindring i sin sorg då de bägge instanserna som skall vidmakthålla en fungerande rättsstat inte klargjort vad som är vård resp. straff. Straffet betraktas som ett instrument för att uppnå något syfte. Vissa anser att moral inte har något mätvärde för straff. Andra anser att straffet skall ha ett vårdande syfte, men försätts i bryderi då påföljden per automatik bör anses som icke legitim om den vårdande hemfaller till samma brott. Lika stor är problematiken om en person som blivit lagförd efter ett brott och där domstolen bedömmer att den dömda inte kommer att återupprepa detsamma. Han bör därmed inte vårdas för något denne inte framledes kommer att ställas in för. Bör alltså undgå vård. Eller..?
Nu till något konkret. I Landskrona, Värnamo och Rydaholm bör alla ansvariga för akterna till missdådarna ställas på torget för allmänt beskådande. Jag sticker ut hakan och menar på att det finns ingen rätttslig instans som kan vårda våra ansvariga och därigenom är påföljden befogad.
PS. I Sverige är straffrätten ganska frikopplad från moral utan ses endast som ett nyttoredskap. Vi människor tycker dock inte att det är rätt att den som gör fel ska få en klapp på axeln för sitt handlande på grund av att en ensidig forskning visat att det är bäst för samhället, speciellt då det felaktiga tagit livet av någon vi älskar mer än ngt annat på jorden. Att straffa en mördare kostar samhället mycket pengar. Att inte göra det kostar vår förmåga till moraliskt tänkande ännu mer.

Det hade varit bra om den svenska rättvisan på allvar tog parti för brottsoffer och lät dessa vara med som en faktor vid påföljdsbestämningen vid grova brott. Detta hade gett en moralisk signal till alla att vi har ett samhälle där den som skadats eller dödats genom ett brott kan vara med och påverka den påföljd som den som orsakat lidandet ska få. I exempelvis USA är brottsoffren aktiv deltagande i en rättegång. I sverige sågs ett brottsoffer tills för några år sedan som ett hinder i rättsprocessen som ska undvikas och absolut inte komma till tals mer än om åklagaren begär det för att styrka sitt åtal.
#10, Thomasz, som du kanske förstått så har jag inte som du någon som helst kunskap inom juridiken. Du nämner kostnaden för interner. Har vi inte en juridik som har en inbyggd ekonomisk faktor som är drivande för yrkeskåren, oavsett om den åtalade döms eller ej?
Anser att brottets grad skall placera målet i rätt domstol, innan prestigen får en roll för utgången.
Tomasz, vi pratar inte om hämnd här - och jag försvarar inte alkoholisters beteende. Trodde du var en påläst människa som inte drog snabba slutsatser, men du kan ju fortfarande övertyga mig att mitt första intryck av dig var rätt. ;)

Vad jag menar är att vi människor svarar bättre på positiv förstärkning än en eventuell bestraffning (lite beroende på om vi faktiskt lyckas köra ihjäl någon när vi kör fulla, eller om polisen råkar stå där vi kommer körandes). Det är ren psykologi och filosofi, och inget jag varken kan förändra eller har någon anledning att ta tillbaka. Straff och hot om straff är det sämsta verktyget för att styra mänsligt beteende och detta har bevisats gång efter annan.

Problemet, käre Tomasz, är vår inställning till varandra och till alkoholen som att allt ansvar inte existerar med den i bilden. Det gäller alla droger. Hade människor mått bra och kunde se saker för vad de är hade de inte tagit till droger alls. Nu står det på varje cigarettpaket att det är dödligt att röka. Hur många tror du slutar pga av det trycket? Inte en enda, förmodligen. Det finns annat som är starkare.

I t.ex. USA har man s.k. dödsstraff i vissa stater. Ändå är mordfrekvensen väl högst där, så vitt jag vet. I stunden, särskilt om man inte mår bra eller känner sig själv så bra, tänker man inte på vilka efterverkningar ens beteende har. Man aggerar känslomässigt utifrån vad som gagnar en själv för stunden. Om man så hade fått tusen piskrapp för att köra full skulle vi inte få en nykter trafik.

Så innan du börjar räkna upp en massa paragrafer hit och dit titta gärna lite närmare på vad som gör att människor agerar irrationellt först.
Vad man gör när ett fyllo kört ihjäl ett barn..förutom blir förbannad och sörjer ? Visst straffskalor är intressanta....men som med alla drog/missbruk/sjukdoms/kriminalitetsfrågor, så är det intressanta...Vad gjorde vi innan detta skedde ? Fyllon,mördare,tjuvar etc. föds inte till detta...vem brydde sig om fyllot innan fyllot körde ihjäl nån ? Hur skall vi bry oss innan ? Inga frågor man vill ställa sig när nån blivit ihjälkörd,då vill man helst se fyllot inlåst för evig tid...men det är dessa frågor som är de viktiga.
Leif, det var inte meningen att vara hård och sätta sig på höga hästar. Jag förstår att det är svårt med juridik. även för jurister. Pengar är i Sverige mycket viktig ifråga om hur domstolar dömer. I domstolar väger pengar många gånger mer än moral och det ses i domstolars bedömningar av mål. Jag anser att detta är rätt för lindrigare brott. När det kommer till grov brottslighet så tycker jag att det är viktigt att straffet sänder ut en signal i samhället att den som gör fel också får stå sitt kast: " Don't do the crime, if you can't do "

Kära Truelove. Jag ser att du har bestämt dig att tro på en sak som jag inte tror på: den goda människan. Oberoende av hur många fel man gör så är det inget som man kan lastas för eftersom man är en svag människospillra. En god människa behöver inga straff, endast positiv förstärkning för att komma rätt...

Människors vilja att göra fel är oändlig. Likaså förmågan hos vissa att tro på att brottslighet inte är den enskildes eget ansvar eftersom människan i grunden är en god varelse och inte kunnat att välja rätt av en eller annan anledning.. Myten om den goda människan som förstörs av det hemska livet är vacker. Då man studerat grov brottslighet förstår man dock att den är en myt. Grova brottslingar och positiv förstärkning är många gånger dödfött. Se exempelvis Malexandermorden: [länk] Människans vilja att begå fel reagerar inte som vissa tror, eller hoppas. För mig är människan varken ond eller god. Jag tror vi är enskilda individer som själva skriver vår livsbok och därför ska ta ansvar för våra handlingar.

Straffets negativa verkningar har man talat om i årtionden och sagt det nästan inte skulle funnits ngn brottslighet ifall banditer fick vård. På 70-talet prövades detta stort och det var svängdörrar på de svenska fängelserna. Straffen var låga och det var nästan så att brottsoffren klandrades i svenska domstolar för att de råkat utsättas för ett brott av en stackars bandit som inte kunde bättre. Resultatet av detta har varit att brottsligheten har ökat, inte minskat som man trodde. Idag är det få som tror att man generellt kan behandla bort brottslighet, dock ser jag att du gör det.

När det gäller USA så kan det vara väl att påminna sig att man i detta land har stora sociala skillnader och en hel del av brottslighet kan ses i detta faktum, Det är därför fel att dra jämförelser rakt av till Sverige här. Vad gäller mordstatistiken så kan den ses i detta faktum Värt att tänka på är att det fina Sverige inte alls har en så låg mordstatistik som officiella källor framför: [länk]

Till sist. Straff är inte det perfekta medlet att komma tillrätta med brott. Det KAN minska brottslighet men måste då användas på ett sätt så att kostnaderna blir skyhöga. Dock måste straff finnas enligt mig för att sända ut moraliska signaler till oss som inte dödar eller skadar vår omgivning. Detta gäller endast de grövsta brotten och fall då man har att göra med återfallsförbrytare. Den som tror på annat får tro på det. Frågan är dock om denna tro finns kvar när man själv kommit i kontakt med grov brottslighet och drabbats av dess ondska?
Tomasz, jag tycker att resonemanget om möjligt eller eventuellt uppsåt är relevant när Du talar om att döma personer som skadat eller dödat personer för uppsåtsbrott (Mord, dråp). Jag tycker fortfarande att man skall kalla en spade för en spade och i stället titta på straffskalan om det är nödvändigt.
//För övrigt tycker jag att Ditt resonemang i de två sista styckena i inlägg #8 är lite skakande för att komma från en person med Din bildning och bakgrund. Att näpsa någon med "Jag skulle vilja se din unge bli ihjälkörd..." gynnar inte en fri debatt. Det finns också en tradition i Sverige - i motsats till exempelvis USA - att brottsoffers anhöriga inte har med skuld och straffmätning att göra. Det tycker jag är en utmärkt ordning.
Ett problem är att med intag av alkohol påverkas omdömet. En person som är nykter skulle inte kunna drömma om att sätta sig bakom ratten när han har druckit. När han väl har druckit kan det hända att denna spärr försvunnit. I vissa länder var det tidigare en förmildrande omständighet om man var berusad vid trafikolyckor.
Ett sätt att lösa problemet är att göra det kriminellt att berusa sig så att omdömet påverkas. Föreslår man detta vinner man dock inga val.
Ca 500 personer dör i trafiken varje år. Av dessa är omkring 150 alkoholrelaterade.
Svenska folket vill ha tillgång till alkoholen och detta är det pris man är beredd att betala. Följdriktligen borde de 150 räknas bort från nollvisionen.
#14 Den svåraste frågan (som jag ser det) för rättsstaten är hur man skall agera preventiv, tex måste man ställa sig frågan om hur en framtida brottsling agerar vid olika straff. Om man nu väljer att införa dödsstraff eller livstidsstraff i större utsträckning, hur många vittnen till dessa brott kommer undanröjas mao kommer då att få sätta livet till?
#14 Även de som arbetar inom "rättsapparaten" kommer naturligtvis påverkas, en mördare på flykt som har ett dödsstraff hängande över sig tror jag hellre försöker skjuta sig fri än att ge upp självmant.
Svar till inlägg #15:

Jag undanber mig ditt sätt att citera vad jag skriver. Att dra ut ett citat ur en mening för att vränga det till att passa din åsikt är ett praktexempel på försök till smutskastning.

Så här skrev jag i ett stycke till Truelove ” Jag skulle vilja se din unge bli ihjälkörd och att du då fortsatte svamla om rätt och fel som du gjort i ditt inlägg. Det finns en anledning till att svensk lag inte undantar påverkade människor från ansvar för sina handlingar, oberoende av varför de drogat sig. Tänk på det då du försvarar människors rätt att fly sitt ansvar genom att droga sig till ett annat medvetande. #

Anledningen till att jag skrivit som jag gjort är att jag vill att den som läser det inte ska kunna fly ifrån sig själv utan tvingas att ta en egen ställning i en fråga genom att rannsaka sitt inre. Något som inte alla vill eller kan göra då dem propagerar i en viss riktning.

Vad min utbildning eller bakgrund har att göra med vad jag utryckt mig om att ändra straffrätten vad gäller grov rattfylla förstår jag inte? Är man en "finare" människa då man tagit en akademisk examen och får då inte tycka som man vill längre? Dumkompf! Mina tankar är mina, liksom dina är dina. Oberoende av vår bakgrund så har vi rätt att föra fram dem. Att ta fram personlig bakgrund som ett censurredskap för våra tankar är minst sagt uppseendeväckande. Snacka om att begränsa det demokratiska samtalet!

Fortsätt med dina åsikter om att Sveriges lag är bäst i världen vad gäller synen på rattfylla med dödlig utgång. Men låt mig titta på omvärlden för att se hur man där tillämpar lagen. Vår rätt kan förändras till att närma sig andras. Även om du inte vill eller tror det.

Vad gäller uppsåt och ovanstående brott så ber jag dig att läsa vad jag skrivit tidigare och inte plöja vidare i samma tankefåra som du redan uttömt. Det finns ingen laglig möjlighet att tillämpa dina tankar angående uppsåt på rattfylla med dödlig utgång. Sluta därför tjata om detta. Capish?! Om du tycker annorlunda så får du faktisk visa på någon inom vårt svenska rättssystem som du tycker som du, inte gnälla på att åklagare inte vill bryta mot gällande rätt.
Vi är redan inne i en upptrappning av våldet..med polis som ser ut som paramilitära styrkor och brottslingar som försvarar sig med tunga vapen..det går knappast lätt att rulla tillbaka den utvecklingen..det enda greppet vore en avurbanisering av befolkningen till mindre samhällen med mindre anonymitet och sociala mekanismer som inte uppmuntrade mer våld.Flytta ut verksamheter från storstan.
Aguirre #20 "Vi är redan inne i en upptrappning av våldet..med polis som ser ut som paramilitära styrkor och brottslingar som försvarar sig med tunga vapen..", gissa varför vi lämnade storstan för några år sedan, för ett litet samhälle på landet...
Tomasz, nu är jag ju inte värst språkbildad men anar att du nu börjar tryffera Din text med diverse tyska och italienska(?) interjektioner. Jag vet givetvis inte varför men jag kan förklara min egen reaktion. Jag har med intresse tagit del av Dina inlägg på detta forum och uppfattat Dig som ett, välbehövligt, föredöme avseende argumentation. Eftersom Du berättar i Din profil om Din utbildningsbakgrund har jag, rätt eller orätt, knutit dessa fakta till varandra. Därför blev jag förvånad och kanske lite besviken när Du anstänger Dig att göra Din argumentation så personlig istället för att förklara. Jag kan bara tillägga att jag inte hade höjt på ögonbrynen om jag hade läst detta från någon av heltidsdebattörerna här.
Avslutningsvis kan jag berätta att jag tror att du själv inte är helt nöjd med Ditt inlägg eftersom Din replik blir så upphetsad. Men detta är alltså bara min tro. Mycket löst grundad alltså. Något som man också kan framföra såhär. MVH
#16, Lars-Erik, din ingång blev väl lite fel:"en person som är nykter skulle inte kunna drömma om att sätta sig bakom ratten när han har druckit". Om du backar, så bör du minnas att de flesta Europeiska länder hade en PUB & krogkultur där besökarna i akt och mening tog med sig bilarna för att efter en våt kväll senare återvända i densamma. Drink and drive-problematiken var inte på agendan. Är det lagen som är preventiv eller har moralen höjts? De flesta Europeiska länder har en gräns för rattonykterhet med o,5 prommille, men England och Irland envisas med 0,8. I Californien kör dömda rattfyllerister utöver vissa avgifter, med en speciell registreringsskylt med röda bokstäver.
Det är mycket roligare att köra bil när man är full. Det borde vara tillåtet. Men inget kul skall man få ha i detta skitsamhälle.
Du är väl fan ingen Rebell om du bryr dig om vad som är lagligt ! Anpassling !
Svar till inlägg #23:

Jag har i lugn takt argumenterat för min sak. När du glömde bort saken och angrepp mig som person genom konstiga citat och hänsyftningar till vad jag borde eller inte borde med tanke på min utbildning och bakgrund tog mitt lugn slut. När mitt lugn är slut börjar mitt språk att utvecklas till en världsmedborgares och därför kryddas det med allmänt kända interjektioner. Kul att du uppmärksammat detta. Jag förstår att du inte tycker att jag inte accepterat dina angrepp, men, den som sig i leken ger får leken tåla,

Sen undrar jag, om vi ska hålla oss till din argumentation om uppsåt, vem mer än du tycker att rattfylla är ett uppsåtligt brott? Om det bara är du som tycker det så kanske du ska klämma fram det och inte peka ut åklagare som klandervärda då de inte följer dina tankar. Det finns annat som en åklagare ska följa än tyckande och smak. Exempelvis rättspraxis, doktrin och lagförarbeten...

MVH
Nja, TS om mina citat är "konstiga" får Du faktiskt ta visst ansvar för det själv. Det var ju faktiskt Dig jag citerade.
Såg den i början av juni.  Som jag skrev efter det,
"Såg i veckan två filmer om häxjakt på bot mot cancer som inte stora företag som betalar Federal Drug Administration (för att hålla borta och helst fängsla uppstickare) kan tjäna pengar på, ett fall där denne fantastiske läkare trots häxjakt sedan 1970-talet lyckats undgå fängelsehålorna och bota massor av patienter:    "Burzynski The Movie", [länk] .  I det andra fallet avslöjade sig FDA inte lika övertydligt, men där var det istället intressant hur kuren byggde på helhetstänkande och kost, och hur stor betydelse bl.a. organisk föda hade.  Vilket anknyter till häxjakten på vitaminer och just nyttig föda, se "Codex Alimentarius", [länk] .  Jag undrar [...] om dock inte allt fler närmar sig kritisk "massa" vad gäller insikt.  För när tillräckligt många förstår och låter varandra förstå att vi förstår, då sluta vi bara samarbeta med livsfientliga bestämmelser.  När tillräckligt många är olydiga, kan de inget göra...  ("Fångvaktarna" jobbar dock ihärdigt med att håll oss "fångar" lugna och beskedliga, inte minst här på Sourze.)"

"Motståndet mot verkliga lösningar"-tråden, [länk]
Detta motstånd är inte "olyckliga tillfälligheter" utan det är systemiskt, med emfas på "system".  Därför att det gamla utgående polära systemet som bygger på att "antingen är du med oss, eller så är de med de andra", är på utgående, för ett "system" där allas goda och bästa tillgodoses.  Där du inte måste rösta "med partilinjen", mot din egen vilja.  Se även "Motståndet mot verkliga lösningar" #1 [länk]
Svar till inlägg inlägg #30.

Du citerade vad du tyckte passade ditt syfte genom ett utdrag ur en mening som måste läsas i sitt sammanhang. Allt för att visa på hur eländig jag var eftersom jag inte tyckte som du. Detta är en härskarteknik för att trycka ner sin omgivning och något som du fortsatte med då du berättade vad jag med min bakgrund och utbildning borde tycka och tro.

Svara på min fråga i sak istället om var du fått det här med rattfylla och uppsåt ifrån. Är det ngn mer än du som har tänkt att det är ett uppsåtligt brott som en åklagare ska föra i domstol?

Att svara på annat än man frågat är en annan härskarteknik, något som du verkar använda dig av rätt ofta...
Nu får Du faktiskt tagga ner TS. Jag gjorde ett citat och markerade med punkter att det var inledningen på ett stycke. Jag behövde därmed inte citera hela Ditt inlägg som ju fanns att läsa strax ovanför. Det var illa skrivet tyckte jag och den uppfattningen hyser jag fortsatt. Vad Du tycker är härskarteknik har jag noterat.
Avslutningsvis. Jag fick intrycket att Du tyckte att rattfylleri som leder till någons död skulle kunna uppfattas som mord eller dråp. Det är i motsats till rattrylleri ett brott som skall täckas med subjektivt rekvisit. Punkt. Jag ser inte att denna dialog leder någon vart och har inget ytterligare att tillföra.
MS, tagga ner själv. Och sluta med att låtsas som om du inte känner till syftet med ditt sätt att argumentera.

Jag tyckte att rattfylleri genom EN LAGÄNDRING skulle bli ett uppsåtligt brott. Du har hela tiden framfört att rattfylleri ÄR ett uppsåtsbrott redan idag och ska betraktas så av åklagare:

Så här skrev jag:

Jag tycker, som artikelförfattaren, att rattfylla med dödlig utgång måste betraktas som ett mer klandervärt brott än idag. Till och med som mord. Då kan även straffet höjas utan att juridiken slår bakut. Juridiskt sett innebär det att rattfylla måste ses som ett uppsåtsbrott, alltså på samma sätt som i många delar i USA. Om den som är rattfull anses med "vett och vilja" ha kört ihjäl ngn så kan också dömas för mord. Idag ses brottet rattfylla som att man genom att köra påverkad endast tar en risk för att köra ihjäl ngn. Om risken slår in så har man varit oaktsam. I Mercedesfallet så har rattfyllot redan tagit en sådan risk upprepade gånger, Och blivit dömd för det. Det är således djupt förkastligt att han ännu en gång sätter sig bakom ratten och kör med sprit i kroppen, samt döms för ett oaktsamhetsbrott till kanske ett till två års fängelse. Hur många risker kan man ta innan man anses veta vad man gör???"

Så här svarade du:

”Tomasz, jag tycker att det låter som om Du lutar Dig mot en tanke på dolus eventualis? Det finns ju redan och skulle kunna prövas om åklagaren inte är alltför ointresserad eller överbelastad.”

Efter ovanstående har jag ytterligare klargjort vad uppsåtsbrott är och upprepade gånger frågat dig om det du skrivit. Utan att du svarat med annat än vad jag ska tycka eller tänka för att passa dina åsikter.

Att som du gör vägra hålla sig till vad man framför omöjliggör en diskussion. Du verkar inte stå för vad framför utan vrider och vänder på det du skrivit så att det passar dina syften. Det enda du har rätt i är att denna diskussion inte leder någon vart. Punkt!
När man läser om dessa sorgliga händelser vill man rent känslomässigt slå ihjäl folk men när man tänker sig för så är det en dålig lösning på problemet. O det är ett stort problem som vi bara låter bli att ta itu med.
Svar till:onymt inlägg #35

Och hur vill du ta hand om problemet? Vad vill du istället för att slå ihjäl?
Hon kanske tänkte sig en något mildare behandling,t.ex.
med varma servetter? -
Nej det är rätt Striner....hur många vill du döda och när börjar vi ?
Om vi dödar alla onda,sjuka och fattiga så blir det bara vi goda,rika och friska kvar...Problemet löst ! Genialt Tomasz...fast jag tror det har provats..
Svart till anonymt inlägg #39:

ARGUIIIRERREEER!!!. Om du hade bemödat dig om att läsa vad jag skrivit så hade kanske även du lyckats förstå att:

1. Frågan gällde vad man skulle göra istället för att som anonymt inlägg #35 angett: "slå ihjäl folk"

2. Ingen har bett dig om att tränga in dig i denna frågeställning.
Guds Vrede,tränger sig in var som helst,i demokratins namn! - Själv finner jag också ett nöje i att komma med dylika små inlägg! - Men jag nöjer mig,som väl har framgått,med lite mjukare bandage! - Mvh.
Precis Jan...Vad Striner anser och vad hönorna skiter hamnar i samma hög.
Striner...Ingen har bett dig få dina utbrott på sourze heller Striner...vi får bara ta dom.Jojo...vi vet vad du vill göra istället Striner...din människosyn har inte precis varit oklar i frågor om hur underklassen och de olydiga skall tuktas :-) Lugn och fin Striner...lugn.
Härligt trackrecord på Striner.."Utöver ovan angivna brister avseende redovisningshandlingarna upplevde personal som deltog i handläggningen av ärendet att kontakten med Tomasz Striner inte fungerade tillfredsställande, och kan fortfarande erinra sig detta."
[länk] Man får passsa sig så man inte blir rättshaverist Tomasz.
Aguirre, jag tror att du har missuppfattat korpralen/parkeringsvakten Tomasz inlägg både här och i andra debatter. Han vill inte ha några kommentarer av en slapp anarkist/vapenvägrare som dig. Tomasz vill bara att du står i GIVAKT! ...ARGUIIIRERREEER!!!.
Och du din gamla sumprunkare, Jan Olsson, ska enbart hålla käften! Tiga i församlingen, enligt Tomasz evangelium.
ARGGUGGIrrere. ditt lilla vidriga internettroll. Nu visar du verkligen din vidriga sida. Trots att du låtsas vara en AFA-anarkist så är du innerst inne den Hitlertyp som jag alltid vetat att du är.

Ditt sätt att angripa personer med din falska ormtunga är precis så vidrigt som man kan förvänta sig av en människospillra av din anonymt falska sort.

Att låtsas vara emot samhället och dess institutioner är ngt som Du bara är så länge det passar dig. Så var Hitler också tills han fick makten, och även din andra idol Stalin. Skillnaden mellan dig och liknande Lowlifes är att du inte har modet att själv stå för din ondska. Detta sätter dig bland dem lägsta mänskliga varelser som finns.

När det gäller JO så är det en andefattig ventil för folket som har som syfte att peka på fel i vårt förvaltningsväsende. Och även om det är en tandlös tiger så gav de mig rätt och kritiserade den myndighets utlåtande som du citerat. Rättshaverist är man om man trots att man inte ges rätt fortsätter att slå sin panna blodig mot ett samhälle som man anser har fel. Allt detta vet du inget om eftersom din anarkistiskt våta dröm är att slå din omgivning blodig för att tillskansa dig makten i en våldsam revolution. Tills det sker sitter du som en äcklig padda och spyr galla över din omgivning. Fortsätt med det, mig påverkar du inte, snarare tvärtom...
Tack för ditt sakliga ock zenbalanserade inlägg Tomasz,din väg till sammanbrottet är inte så lång,Jag har hela mitt liv bekämpat totalitära idioter,det är samma psykbryt varje gång. ....du är bara orginell i den stolliga formen.Lycka till med dina processer Tomasz,och ge byråkraterna samma tonläge som du ger mig,men det gör du ju tydligen automatiskt :-)
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .