http://freedom.lege.net/doc/Systemet_skyddar_de_ansvarslosa.html

av allmänt kallad Leif Erlingsson
29 juli 2014 14:30

Systemet skyddar de ansvarslösa i maktposition och försöker göra alla andra till ansvarslösa slavar.  [sv]

Läs först "DEKLARATION av allmänt kallad Leif Erlingsson" från 2014-07-05,
http://lege.net/DEKLARATION/
Av författaren till Mannarätten:

"Thomas av Aquino (d. 1274) säger att en lag är en regel eller måttstock som reglerar eller förbjuder handlingar för att uppnå ett mål, nämligen det gemensamma bästa.  Lagen är ett diktat av det praktiska förnuftet."

Thomas av Aquino gör här antagandet att rättsmedvetandet sitter i förnuftet och har därmed banat väg för rättspositivismen, och vad lagens bokstav säger.  Inte vad rättskänslan i människan säger.  Och däri ligger den moraliskt förkastliga punkten i rättspositivismen.  Strunta i vad du känner och intuitivt vet är rätt, bara för att någon skrivit något annat på en bit papper."Naturrätten är lag därför att den är rätt, positiv lag är rätt därför att den är lag, som man brukar säga."Att hitta tillbaka till det universella språket, det vi kallar känslor, är att hitta tillbaka till det som är rätt.  Återerövra det vi känner är rätt, utan att föra en inre dialog, att behöva rättfärdiga saker inför andra och sig själv är att vara på rätt väg.  Man skulle grovt kunna säga att den inre dialogen, eller logiken, är den väg som Thomas Aquino visar för att leda oss bort från det rätta.Det finns i grunden fem områden som leder bort från ett klarare medvetande:

Pengar: vilket tjänar till att uppmuntra konkurrens vilket är motsatsen till samarbete.

Religion: vilket tjänar till att människan skall söka svaren på sina frågor externt, i en frälsare eller präster.

Vetenskap: vilken tjänar till att logik och rationalitet skall segra över känslan.  Att vetenskapliga "bevis" vinner över det som känns rätt och riktigt.

Politik: vilket tjänar till att skapa motsättningar om trivialiteter, och skapa låsningar i olika systemfunktioner så att verkliga lösningar inte kan uppnås.

New Age: vilket tjänar till att människan skall avstå från att agera i egen sak, bortse från naturrätten och acceptera tingens ordning, med religionens mentalitet att vända andra kinden till.  En perverterad version av icke-våld där självförsvar inte ens är ett diskussionsämne.

Vägen till en bättre värld, i stort och i smått, är att lita på sitt eget omdöme, ha goda kunskaper om fakta i olika frågor, att ha Trivium som vägledning i pedagogik och leva i harmoni med Mannarätten, Natural Law.

Det finns inga genvägar, och ingen kan visa på svaren.  Bara visa på frågorna som ger svaren.


En del av det följande är lånat från författaren till Mannarätten, som signerar Yggdrasil.  Annat är formulerat av mig själv.  Jag står själv bakom allt det nedan uttryckta.

Vi behandlas som trälar utan rättigheter, men med några förmåner som härskaren, oavsett hur definierad, nådigast har förlänat till oss.  Allt på härskarens villkor, förstås.
Som härskarens behandling av trälarnas berättigade frågor kring kemsprejningarna visar [*] så har vi av härskaren inte ens förlänats rätten över vår hälsa och våra liv.  Samma vad gäller alternativ hälsa, att slippa vacciner o.s.v..  (*:  JK Anna Skarhed har personligen instruerat Justitiedepartementet och dess anställda att bryta mot bl.a. Förvaltningslagen genom att inte ens skicka mottagelsebekräftelse på alla de anmälningar som inkommit - vilket myndigheten alltså är tvungen att göra, se t.ex. "Världsrekord i myndighetsmissbruk - JK Anna Skarhed",  http://blueshift.nu/varldsrekord-myndighetsmissbruk-jk-anna-skarhed/I USA finns det en Public Law 105-85 som godkänner kemsprejning och biologisk sprejning av en ovetande allmänhet, se t.ex. "U.S. Law Allows Testing of Chemicals and Biological Agents on "Civilian Population"",  http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=45#Post45 .)

Den amerikanska lagen tillåter kemsprejning av en ovetande allmänhet för vilket som helst ändamål relaterat till upprätthållande av deras legaliteter.  "Any law enforcement purpose, including any purpose related to riot control."  Civilbefolkningen behöver endast definieras som fiende till staten... vänta, har inte detta redan skett, med "Patriot Act" o.s.v...  Kort sagt, "slå ihjäl dem bara, det är "lagligt"".

Den rättspositivistiska ideologin är en legalt bokstavstroende fundamentalism [*].  I USA alltså med naturrättsligt olaglig lagstiftning som försöker legitimera kem- och biologsprejning av civilbefolkningar.  Finns det kanske även i Sverige liknande naturrättsligt olaglig lagstiftning?  Kanske hemlig?  För i Sverige har som ovan refererat till ett flertal myndigheter vägrat agera eller ens besvara skrivelser från en oroad allmänhet.  Och efter att ett flertal andra myndigheter redan har vägrat agera så agerar alltså Justitiedepartementet och JK Anna Skarhed i strid med bl.a. Förvaltningslagen genom att formellt förbjuda Justitiedepartementet att befatta sig med den oroade allmänhetens krav om svar från myndigheterna.  En sådan så kallad rättsapparat har definitivt ingen rätt att döma frustrerade medborgare som med rätta tappat all respekt för den.  (*:  En ideologi som jag alltså förkastar och vägrar vara bunden vid, vilket är min rätt eftersom en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna är att inte tvingas tillhöra en sammanslutning eller tro eller ideologi.)

Det finns en rörelse för verklig rätt, den är global även om dess utövare inte är så många.  Tillräckligt många dock för att ha sina samvetsfångar, som i Kanada.  Där har de moderna Fariseerna låst in en snickare vid namn Dean Christopher Clifford i isoleringscell så han inte ska kunna predika för andra.  Det är förresten mycket symboliskt att killen såväl är snickare som heter Christopher, och att det är de skriftlärda som har låst in honom.  En gång i tiden kallades de skriftlärda, de som tolkade dåtidens legaliteter, för Fariseerna.  I dag kallas de skriftlärda, de som tolkar dagens legaliteter, för jurister.

Härskaren påstås i Sverige vara folket, men det är ett trick.  Det är ur folket legitimiteten för härskaren erhålls, men härskaren igenkänns på att denne står över den lag denne själv har stiftat.  Dessutom kan inte folket ha någon rätt att trampa på andras rättigheter så därför kan inte heller härskaren erhålla legitimitet för detta från folket.  Härskaren trampar nu hej vilt på andras rättigheter.  Den falskeligen uppfattade legitimiteten för detta måste fullständigt skalas av.

När vi har lärt oss skilja på rätt och fel, då kan vi ta eget ansvar.  Men det är svårt att ta eget ansvar när ett system hela tiden lägger sig i.  Det allra värsta är att systemet hindrar det goda.  Men även irriterande att det mästrar oss enligt fundamentalistisk bokstavstolkning när vi faktiskt redan själva tog eget ansvar - men inte ansåg oss ha ansvar att följa fundamentalisternas lagtolkningar.

Vi har alltså detta att vi behandlas som slavar utan rättigheter ens till liv och lem.  Endast i den mån härskaren, oavsett hur definierad, nådigast förlänar oss vissa förmåner i det avseendet.  En slav får t.ex. inte slå ihjäl en annan slav, men det anses enligt rådande så kallad lagstiftning tydligen helt OK om härskaren förgiftar alla slavarna på en gång för härskaren anses tydligen stå över sådana futtiga lagar.

Allt detta bygger ju på att auktoritet ger rätt.  Eller som Tyskarna sa, Macht Macht Recht.

Nürnberg tribunalen återinförde dock Naturrättstanken att Naturrätten är lag därför att den är rätt.  Alltså tvärtom mot att en härskare oavsett hur definierad alltid anses ha rätt och att därför vadhelst denna auktoritet bestämmer - härskarens "lag", det anses rätt.  För märk väl, människor dömdes vid denna tribunal för vad som inte enligt deras tidigare härskares "lag" varit olagligt.  Man återintroducerade här förståelse för att det finns evig och orubblig lag, oavsett vad olika potentater skickar ut för dekret.

Denna tanke har även återkommit i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, se speciellt artikel 30:


Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 30.

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Det är viktigt att konstatera att det inte är Förenta Nationernas generalförsamling som ger människor de rättigheter de talar om i sin förklaring.  Denna förklaring uttrycker istället vilka av de verkliga och omistliga rättigheterna som denna församling erkänner.  Deras formulering i Artikel 6. ang. att "Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening" är dock en slamkrypare.  En levande människa har omistliga rättigheter.  En person i lagens mening har endast de förmåner som härskaren, oavsett hur definierad, nådigast har förlänat.  Givetvis ingår det i en levande människas omistliga rättigheter att förhandla bort sina rättigheter.  Det är vad den levande människan gör då hon väljer att erkännas som en person i lagens mening.  De som formulerade detta förstod mycket sannolikt evig och orubblig lag, denna slamkrypare tyder på detta.  Den som inte förstår vem hon är hon är och förblir träl.  Eller med ett annat ord, slav.

Att konsekvent blunda för brotten mot mänskligheten samtidigt som småfolket jagas med blåslampa för paragraföverträdelser utan att det finns någon skada eller ens avsikt att skada innebär raka motsatsen till likhet inför lagen.  Som tidigare visat så står i Sverige rent formellt härskaren över den legalt bokstavstroende fundamentalism som utgör auktoritetsdikterad "lag".  Folket har därför all rätt att revoltera mot sådan olaglig "lag".  De som skyddar sådan olaglig "lag" är förtryckets villiga tjänare, som i praktiken förhindrar nödvändiga förändringar genom att hjälpa "härskaren" med att så att säga "hålla slavarna i schack".

Den legalt skriftlärde som tolkar dagens legaliteter men som inte agerar mot härskarens kemiska krigföring mot civilbefolkning och natur har ingen rätt att agera mot eventuella paragraföverträdelser från verkliga levande människor som tar fullt ansvar för sitt eget handlande och den skada det eventuellt vållar andra.  Att tro att de skulle ha sådan rätt är gammeltestamentligt tänkande.  Det är fundamentalism i dess allra värsta form.

Den så kallade rättsapparaten arbetar på kontrakurs mot naturrätt och mänskliga rättigheter.  Därför kan det inte finnas något viktigare att göra för mänsklighetens frigörelse än att delegitimisera denna typ av "rättsskipning".

De som dömer orätt enligt orätta så kallade lagar vet att de gör orätt.  Det är därför de nekar till kännedom om så mycket.  Det är därför de själva försöker bestämma vad som får vara verkligt och som därför får talas om.  Det som hotar dem, "det finns inte".  Alltså förnekas det och får inte talas om.  Det är därför t.ex. kemsprejningar "inte finns".

De människor som agerar enligt att auktoriteten skapar rätt, snarare än att den som har rätt är auktoritet, de vidmakthåller i alla avseenden förtrycket.  De vidmakthåller vetenskapsförtrycket, det intellektuella förtrycket, det politiska förtrycket, det rättsliga förtrycket, våldsmonopolförtrycket, ja, i alla avseenden vidmakthåller de en legalt bokstavstroende fundamentalism utifrån auktoritetsdyrkan snarare än utifrån sanningsdyrkan.

Utan dessa förtryckets villiga tjänare skulle inte den kemiska krigföringen mot mänskligheten vara möjlig, eller någon annan krigföring för den delen.  Utan dessa förtryckets villiga tjänare skulle dessutom alla de försvarsmekanismer som aktiverats av goda människor vara i full kraft utan att stoppas av myndigheter och domstolar.

Oavsett vad så kallade domstolar enligt så kallade lagar påstår sig döma så är, eftersom slaveri både är orätt och olagligt, det de gör därför orätt och olagligt.

- - -

Viktig tilläggsläsning:

"Muren inom oss själva" från 11 juni 2014 17:20,
http://freedom.lege.net/doc/Muren_inom_oss_sjalva.html

"Muren inom oss själva" samma som ovan, men på bloggen Intelligentsians blockering
http://blog.lege.net/?/353-Muren-inom-oss-sjaelva.html


Två till relaterade texter:

"Paragrafer är inte Rätt" från 22 juni 2014 14:40,
http://freedom.lege.net/doc/Paragrafer_ar_inte_Ratt.html


"Vårt eget så kallade rättssystem är en del av Sveriges maskering" från 15 juli 2014 15:00,
http://freedom.lege.net/doc/Vart_eget_sa_kallade_rattssystem_ar_en_del_av_Sveriges_maskering.html


- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 på mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.


Hälsningar enligt din egen smak,

LegeNet (LegeNet = LagNätet, då Lege är en latinsk synonym till Lex = Lag.) aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrån / Holistic Detective Agency, i apokalypsens tid.
  - @legenet på Twitter,  https://twitter.com/legenet .
  - Archive Update, http://freedom.lege.net/legenet-update/ .
  - Selected Tweets 2013 @legenet,  http://freedom.lege.net/Selected_Tweets_2013/ .
  - Ibland lägger jag ut bloggningar på  http://blog.lege.net/  och/eller på  http://lege.net/ .


//