http://freedom.lege.net/doc/Vart_eget_sa_kallade_rattssystem_ar_en_del_av_Sveriges_maskering.html

Leif Erlingsson
15 juli 2014 15:00

Vårt eget så kallade rättssystem är en del av Sveriges maskering  [sv]

Synopsis, från en av mina tidiga läsare:


Kort sagt, Sverige är en diktatur maskerad som en rättsstat.

  - Och därför är vi slavar precis som vi varit före den "sociala revolutionen".  Fast i lyxigare tappning.

Det är det som gör diktaturer illegitima - deras lagar är i strid mot rätt.

  - Och därför är vi olagligt hållna som slavar.  Att vi luras att tro att vi är fria gör slaveriet ännu ondskefullare.

En organisation kan endast ha sådana rättigheter som den av fri vilja har fått från individer.  Individer kan inte till en organisation ge bort rättigheter de inte från början hade.

  - Och där är kärnan i deras illusion - att någon kan ge bort en rätt till en annan, som den själv aldrig haft.  Utan alla dessa illusioner, ja, då blir kejsaren verkligen naken.  Hypnosen släpper!


Efter att ha lyssnat mycket på fritänkarna "over there" så har jag insett att i deras rättssystem så är paragrafrytteriet knutet till det kommersiella.

Efter att ha klurat oerhört mycket på hur vårt eget så kallade rättssystem hänger ihop så ser jag dessa bitar som oerhört centrala (klippklistrade från min bloggning av 11 juni på blog.lege.net, andra citatet nedan förekommer dock före det första i originalet):


"Folksuveränitetsprincipen ger parlamentet total makt över både de verkställande och dömande myndigheterna (regeringen och domstolarna) och inte som i länder med maktdelning där dessa är fristående maktcentra utan underkastelse till parlamentet."

Redan i Regeringsformen (1974:152) behandlas det allmänna såsom överordnat den enskildes rättigheter.  Men "1 kap. 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket."  Det viktiga är i det OutsagdaVar finns legitimiteten för "folket" att köra över en enskilds rätt?!  Inte ens om både Olle, Stina och Klas säger det blir det rätt, för vad har Olle, Stina och Klas att göra med vad du utan att faktiskt skada andra företar dig?  Är Olle, Stina och Klas översittare?

Svenska domstolar jobbar rättsdogmatiskt efter "kokboken", som de aldrig ifrågasätter.  Vilket innebär att de omöjligt kan ha giltig jurisdiktion över en verklig levande person av kött och blod med fullständigt universellt ansvar och rättigheter som repudierar eller alltså förkastar att Folksuveränitetsprincipen (Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1 §, se inledningen av denna text) skulle ha företräde före individens rätt att slippa pekpinnar och / eller ekonomisk skada när hon faktiskt inte skadat någon annans liv eller egendom.  [...]

Vill en domstol vinna jurisdiktion enligt föregående stycke så är ett minimikrav att den enligt Abstrakt lagprövning tar ställning till Regeringsformens giltighet i förhållande till absolut grundläggande mänskliga rättigheter [...].  D.v.s. en sådan domstol måste av nödvändighet enligt Abstrakt lagprövning våga ifrågasätta själva grundvalen för staten Sveriges konstitution.  Vågar den inte detta men ändå hävdar att den har rätt att döma dig enligt petitess-paragrafer trots att du hävdar motsatsen så sysslar den med översitteri åt stormobbarna/psykopaterna och inget annat.

Kontentan är att i Sverige bestämmer Han Som Bestämmer.  D.v.s. den som bestämmer hur Knapptryckarkompaniet ska trycka o.s.v. bestämmer även över såväl de verkställande som över de dömande myndigheterna.  De senare får heller inte ifrågasätta regeringen o.s.v., vilket Riksåklagaren tydligt demonstrerade i Dnr AM 2012/1211 vid Riksåklagarens kansli, Rättsavdelningen av 2012-03-05 när han la ned krigsbrottsanmälan med motiveringen att den anklagade själv ska ta ställning till sin skuld (han hänvisade tillbaka till Konstitutionsutskottet) och att Riksåklagaren inte är behörig att åtala, etc.

De dömande myndigheterna får inte ifrågasätta regeringen.  Kort sagt, Sverige är en diktatur maskerad som en rättsstat.  Diktaturer som ses för vad de är har svåra legitimitetsproblem.  Därför är den svenska diktaturen fullständigt paniskt livrädd för att bli avslöjad för vad den är.  Detta är akilleshälen.  Jag har faktiskt huggit mot akilleshälen.  Lär få återkomma ang. det.

Det går egentligen inte att använda de anglosaxiska argumenten här.  Men argumentet att du som människa har universellt ansvar och rättigheter är alltid giltigt oavsett lagsystem.  Det är det som gör diktaturer illegitima - deras lagar är i strid mot rätt.  Det du därför kan göra är att


Förklara att systemet inte legitimt kan ha makt över enskilda som inte även enskilda kan ha över enskilda, men däremot kan systemet genom sina egna texter, som alltså ska tolkas som avtal och förpliktelser, ha skyldigheter gentemot enskilda.  Om en organisation hävdar sig ha en rättighet, fråga dig om en individ skulle kunna ha denna rättighet.  Blir svaret nekande innebär det att inte heller organisationen kan ha en sådan rättighet.  Då är det illegitima krav om en organisation utifrån sådana hävdade rättigheter kräver något av en individ.  En organisation kan endast ha sådana rättigheter som den av fri vilja har fått från individer.  Individer kan inte till en organisation ge bort rättigheter de inte från början hade.

Förklara att du inte gett systemet rätt att behandla dig som slav.

Och som om inte det vore tillräckligt,

Visa att regering och myndigheter inte längre verkar enligt styrdokumenten / reglerna / avtalet för dess existens.  Det uppfyller alltså inte ens längre sina skyldigheter gentemot enskilda.  Då är det dubbelt absurt att tänka att det skulle ha någon legitim rätt att diktera vad enskilda får företa sig.

Det är värre än så,

Till och med enligt deras egna paragrafer ska det vara likhet inför lagen.  Men det existerar ingen likhet inför lagen då somliga faktiskt enligt systemet självt står över lagen.  Står över domstolars och åklagares auktoritet att döma.

När systemet ignorerar allt detta, då har de tagit av masken.  Då visar de öppet att de är en diktatur.

När väl diktaturen är i öppen dager för alla att se, då är den redan i stort sett besegrad.

- - -

Viktig tilläggsläsning:

"Muren inom oss själva" från 11 juni 2014 17:20,
http://freedom.lege.net/doc/Muren_inom_oss_sjalva.html

"Muren inom oss själva" samma som ovan, men på bloggen Intelligentsians blockering
http://blog.lege.net/?/353-Muren-inom-oss-sjaelva.html


Kort relaterad text:

"Paragrafer är inte Rätt" från 22 juni 2014 14:40,
http://freedom.lege.net/doc/Paragrafer_ar_inte_Ratt.html


- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 på mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.


Hälsningar enligt din egen smak,

LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrån / Holistic Detective Agency, i apokalypsens tid.
  - @legenet på Twitter,  https://twitter.com/legenet .
  - Archive Update, http://freedom.lege.net/legenet-update/ .
  - Selected Tweets 2013 @legenet,  http://freedom.lege.net/Selected_Tweets_2013/ .
  - Ibland lägger jag ut bloggningar på  http://blog.lege.net/  och/eller på  http://lege.net/ .


//