Kopia av gamla Sourze Forum diskussionstråden Henry Bronett: Extrema åsikter på frammarsch

Länk hit:
http://freedom.lege.net/Henry_Bronett__Extrema_asikter_pa_frammarsch/Sourze_style.html .
Ja att ordet demokrati inte är någon lösning är en insikt som drabbat en och annan - demokrati är nämligen handling. Precis som ordet kärlek utan handling är ett tomt begrepp.
Att inte bara så som artikeln gör peka bakåt utan att sätta det som händer nu i bla. europa inklusive sverige i samband med den orsak- och verkans-process som skapar vår nutid är minst lika berluskonipopulistiskt som andra halvsanningar som säjs utan att verkligen vilja se orsakerna och vara beredd att göra vad som behövs för att skapa den välfärd och livskvalitet som de flesta människor drömmer om.

För att åstadkomma detta krävs en människoskapad global balans i det ekonomiska flödet till och från allt och alla vars mål måste vara att åstadkomma en dräglig livskvalitet för alla.
Som verktyg för detta mål är den så kallat "fria" marknaden helt olämplig - begreppet "lönsamhet" kan inte mätas i kapitalvinst och räntabilitet.

Den enda vinst som fullt ut kan räknas som vinst är en dräglig livskvalitet åt alla.

Utan att fördela livskvaliteten globalt kommer människor att försöka tillgodose sina dagliga behov och förverkliga sina drömmar genom folkförflyttning av olika slag - ibland därför att dom jagas bort av de som har större makt - ibland av naturens många nycker - i båda fallen ska dessa människor samsas med andra människor och antingen leva på de senares allmosor eller konkurrera om de försörjningsmöjligheter som eventuellt finns.

En liten fråga bara - kan det bli annat än motsättningar?
Studerar vi fenomenet strömmen av flyktingar och invandring lite närmare så ser vi att en stor del av dess orsaker är de produkter som krigsindustrin levererar till maktkåta människor varhelst i världen det finns sådana som kan betala för dom.

De maktlösa som då jagas på flykt - om dom inte bara helt sonika avlivas och grävs ner - hamnar ofta i de länder vars krigsindustrier levererat de vapen som möjliggjort de politiska omvälvningar som skapat dessa hemlösa flyktingströmmar.

På ett sätt kan man ju tycka att det inte är mer än rätt att de länder som tjänat hutlöst stora pengar på att skapa flyktingar också får betala för flyktingarnas underhåll och rehabilitering, med det djupt orätt mot de som tvingas fly.

Som en ren konsekvens av att människor var dom än är i världen vill höra till, räknas med och vara nyttiga för sej själva och det samhälle där dom bor så kommer de allra flesta på ett eller annat sät att försöka bidra med var och en sin förmåga - det är de stora mängderna av människor som inte utan svårigheter kan rota sej i det land dom tvingats till - mycket därför att dessa människor inte förstår eller skolas in i den kultur som för tillfället råder.

För att undkomma den kostnaden och det engagemanget har de mindre smarta kommit på att kalla invandringens samhälle för ett "mångkulturellt" sådant - faktiskt bara en floskel.

Det är väl i och för sej helt i sin ordning med mångkultur MEN inte utan för alla gemensamma grundregler som ska möjliggöra för var och en att klara sej skälv och de samhälleliga gemensamma kraven.

En annan liten fråga är - Har våra tämligen högavlönade politiker visat sej kunna hantera invandringens fenomen?

Svaret på den frågan är ett givet NEJ - invandring skulle inte upplevas som ett problem om den språkliga och ekonomiska integrationen fungerade tillsammans med upplysning om och inskolningen till de regler som ska gälla ALLA - det sista för övrigt också något som en och annan inföding skulle må bra av att stifta bekantskap med.
Bror duktig är pk-ist och präktig så det det jäser. Men så lever han inte i verkligheten.
Henry, tack för producerat resultat, men är det ”råttfångare” som i den svenska representativa demokratin LURAR enskild svensk medborgare att överföra enskild hypermakt till EN valsedel med partinamnet på ett kollektiv av hemliga laglösa ideella föreningar, som i styrelse, utskott eller nämnd, utan personligt ansvar och risk, styr och ställer som folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt?

Är "råttfångare" en offentligt eller privat registrerad organisation, lokalt i en medlemsstat på den inre markanden i Europeiska unionen?
Jag tycker nog att Henry Bronetts artikel har visst fog för sig. Det är inte första gången i världshistorien som det gamla knepet söndra och härska används. Att ställa grupper mot varandra eller att utmåla en grupp som speciellt farlig eller tärande på samhällsresurserna är väldigt effektivt. Tittar vi oss runt om i dagens Europa så har åsikterna blivit betydligt hårdare och mer extrema utan att det höjs röster mot dem, dvs ett fåtal ifrågasätter dem. Det är alltid nyttigt med en levande debatt och inte bara detta konsensustänkande.

Vi ska inte leva i det förgågna men om vi inte är medvetna om historien kan det vara svårt att identifiera de mekanismer som verkar för ett resultat som i vissa delar kan påminna om tidigare händelser. Vi har genom åren fått lära oss (här i Sverige) att "alla" är för demokrati, social och ekonomisk rättvisa. Så är det inte och i den tidsanda vi nu lever i, med arbetslöshet ekonomisk kris och att vi hela tiden får höra att resurserna är ytterst knappa, så frodas åsikter som är väldigt lätta att ta till sig. Någon måste bära skulden till att det har blivit så här och då pekas vissa grupper ut,företrädesvis sådana som med svårighet kan försvara sig.

Vapenexporten, vare sig det är Sverige eller något annat land som exporterar, underhåller naturligtvis de krig som pågår runt om i världen. Att försöka ifrågasätta de företag/grupper som exporterar är ganska svårt eftersom de faktiskt kan försvara sig verbalt, och inte minst ekonomiskt. Den flyktingström som deras agerande skapar tar de naturligtvis inte heller något ansvar för, utan det får andra göra.

Här i Sverige tar vi emot människor som av olika anledningar har sökt sig bort från sitt hemland för en bättre framtid. Inte nödvändigtvis i enbart ekonomiskt hänseende utan i många fall för att kunna uttrycka sina åsikter. Jag är lite nyfiken på vad det är för regler som de som kommer hit,och vissa infödningar, skulle må gott av att lära sig? För min del tycker jag att det räcker med att vi följer den lagstiftning som finns i Sverige och att vi tillämpar den lika på alla.

Är det Bizon eller Bronett som är pk-ist och präktig och inte lever i verkligheten?
Ibland kan man känna en fruktan över världsläget. Nästan att man kan höra stöveltramp utanför på gatan. Då har något hänt som gör att man påminns om vad som skulle kunna hända. I de flesta fall har i alla fall rädslan bleknat(för mig) men man vet förstås aldrig.
Arifi #4
Glädjer mej att du uppmärksammat tanken på den direkta kopplingen "vapenindustri" och folknödvändigheten att fly på grund av krig.

Jag anser att notan för hela den delen av flyktinghanteringen ska gå direkt till vapenindustrins aktieägare - det bör inte vara en lönsam affär att distribuera vapen som ingen kan garantera att dessa inte kommer att användas utanför demokratiska processer mot civilbefolkningar.

Helt riktigt tar sverige också emot människor som av andra anledningar än krigskonflikter sökt sej från sina respektive hemländer - vilket inte är något problem i sej. Skulle det bara vara den typen av folkförflyttningar som inte har med våldsutövning på hemorten att göra så skulle det över huvud taget inte vara ett problem - människor har i alla tider sökt sej bort, det ligger i vår natur.

En annan problematik är kulturella och religiösa motsättningar där yttrande- åsikts- och tros-frihet åsidosatts vilket ju är en anledning god som någon att fly fältet även om man inte direkt hotas till livet - kaka söker maka och lika barn leka bäst heter det ju vilket är en sanning med modifikation då ju även olikheter berikar och frigör impulser som även kan vara till gagn för ett samhälles övriga utveckling.
Dock, oförsonligheten mellan religiösa företeelser, och den definitiva inkompatibiliteten mellan en del politiska ideologier omöjliggör i vissa fall en fredlig och någorlunda bekväm samexistens.


Så till din nyfikenhet på vilka regler "som de som kommer hit, och vissa infödingar, skulle må gott av att lära sig?" - ja du har faktiskt svarat på den frågan själv då min tankegång går i samma riktning - som grund för ett fungerande samhälle räcker det långt att följer den lagstiftning som finns i respektive mottagarland som någorlunda harmonierar med konventionen om de så kallade mänskliga rättigheterna.
Lagstiftningen i sverige hör ju i viss mån dit även om den inte följs och i många fall används helt avhumaniserat. Att den lag som gäller ska tillämpas lika för alla, är vidare en absolut självklarhet som dock tyvärr hittills aldrig praktiserats, varken i sverige eller annorstädes - därmed sagt att fortsatt strävan mot detta som grundprincip fortfarande är aktuell.

Alltså en gemensam samlevnadslag gällande för alla oavsett härstamning - därutöver må var och en enskilt eller i grupp utöva sina egenheter fritt i den mån dessa inte inkräktar på andras frihet under praktiserandet av ömsesidig rimlig hänsyn.
Etniska minoriteter som är bärare av beteenden av typ så kallat "hedersvåld" ska informeras extra noga och på inte vis så som i vissa fall förekommit - få någon form av förståelse för det gruppförtryck som dessa av hävd anser sej ha rätt att utöva mot sina egna.
Problem, reaktion, lösning.  För att stoppa den sionistiska lösningen SD skulle t.o.m. jag kunna börja rösta igen, proteströsta på något av de stora partierna som det är meningen att vi nu ska lämna för den skapade lösningen.
Leif #8

För att inte i onödan sväva på målet och missa hela klartexten ber jag dej förtydliga ditt för ögonblicket starkt reducerade inlägg #8
Särskilt punkterna nedan skulle vara intressant att få lite mer kött på benen på.


- För att stoppa den sionistiska lösningen SD

- proteströsta på något av de stora partierna som det är meningen att vi nu ska lämna

- den skapade lösningen.

Du brukar ju ha en särskild infallsvinkel på det hela som oftast framkommer tydligare än så.
Bizon, splittringen (inkl. med svenska vapen) ute i världen och de resulterade flyktingströmmarna är problem.  Reaktionen handlar inte minst artikeln om.  Och det sionistiska och främlingsfientliga SD är den planerade lösningen här hemma, i andra länder andra motsvarigheter.  Härska genom att söndra.  Ytterst tror jag f.ö. att det är mänskligheten som ska splittras och att det inte är mänskligheten som avser härska.
Tillägg ang. att det inte är mänskligheten som avser härska:

Freds- och konfliktforskaren Johan Galtung menar att de som påstår att ryska underrättelsetjänsten kunnat skriva ihop Sions Vises Protokoll är galet ute.  Då jag har bläddrat i dem och funnit dem så extremt onda att jag inte förmått mig läsa dem i sin helhet så är jag starkt böjd att hålla med:  Ingen människa kan ha skrivit något så avskyvärt.

De måste vara författade av extradimensionella entiteter utan några mänskliga känslor.  För övrigt så är det ganska uppenbart att det är något mer än världsliga ting som ligger bakom all skit.  Och alla religioner tyder också på att det är något djupare bakom, de har knappast kommit till av en slump eller för att människor skulle ha någon slags inneboende drift att fabulera slikt!  Någon slags underliggande händelse ligger givetvis bakom.  Delar av prästerskapen jobbar förstås åt de extradimensionella entiteterna, det är ju faktiskt vad deras egna skrifter berättar!  Vi behöver bara tro dem på deras egna ord, för att bitar ska börja falla på plats.

Här Axess-bloggen, själv sionistisk, om Johan Galtungs uttalanden:  [länk]

Själv fick jag ett tips i slutet av 2009 om att frimurare och andra esoteriska ordnar säger att judendomen och kristendomen kommer ur en tidigare händelse som inträffade före samt i egyptisk kultur.  Att Kina säger att det kommer ur samma tid och händelse.  Att Indien, hinduerna, buddisterna och andra säger samma sak.  Att de australienska urinnevånarna, afrikanerna, nord- och syd-amerikanerna säger samma sak.  Alltså att religionerna tillkommit till följd av någon för mänskligheten omvälvande händelse.  Troligen då besök från fysiska utomjordningar.  Vilket f.ö. stämmer väl med berättelser om besökare från skyn i de olika uråldriga skrifterna.  Samma tips talade f.ö. om två typer av besökare, både de fysiska från andra håll i universum och de som alltid har delat utrymme med oss här, fast i andra perceptionsband.  Alltså extradimensionella entiteter.  Har kallats allt möjligt i mytologin.

Med hälsningar från den holistiske detektiven, Leif Erlingsson.

Tilläggsstudium:  [länk] "Dr Steven Greer visionerar om en ny värld med fri energi, rättvisa och interplanetär kapacitet".
Jesse Ventura, såväl ex. medlem av Underwater Demolition Team 12 (UDT, som 8 år efter att Jesse Ventura lämnade flottan uppgick i US Navy SEALs) som ex. guvernör och ex. proffsbrottare, har omfattat samma teori som jag om vad som hände 11 september - molekylär upplösning med hjälp av fri energi vapen, se ex. [länk] .  Här en text om hans tankar kring underjordiska baser och Denvers internationella flygplats, vilket bl.a. har anknytning till den förutspådda folkförtunningen:  [länk] .  Det kan finnas en koppling mellan sådana hemliga baser och 9-11, nämligen att vid 9-11 slogs revisorerna ut i Pentagon som höll på att ta reda på var $ 2.300.000.000.000 USD försvunnit, Rumsfeld nämnde detta på TV dagen före 9-11, och redan dagen efter var det glömt och revisorerna döda.  Så mycket pengar som man inte vill redovisa har självklart gått till gigantiska hemliga projekt.  Det Jesse Ventura talar om på länken skulle faktiskt kunna ge en rimlig förklaring på något sådant.
En kul tankelek:  Anta att det skulle vara de extradimensionella som lurat i makteliten att de måste gömma sig för att överleva...  Att det inte är sant!  Hur som haver lever vi i intressanta tider.
" Jesse Ventura lämnade flottan uppgick i US Navy SEALs) som ex. guvernör och ex. proffsbrottare," Han dunkade i huvudet i mattan ofta och rejält under sina aktiva år som brottare kan man förmoda.
"11 september - molekylär upplösning med hjälp av fri energi vapen,"
Holy Jesus, sök hjälp!
Leif #10
Att mänskligheten är splittrad redan som det är, och har varit av och till så långt historien räcker är jag fullt med medveten om - dock en splittring som kan liknas med en balans på slak lina.

Att sammanblanda SD med sionismen känner jag mej lite obekväm med då sionisterna i min världsbild har sitt nav i israel runt vilket resten av mänskligheten ska snurra, med trådar att rycka i iofs. runt hela jorden, men där SD trots allt är en mycket liten men reaktiv aktör som mer har sin orsak i inomnationella konkurrensfenomen där bla. en helt huvudlös generositet orättvist östs över folk som hitkommit och fått vissa iögonenfallade element i denna mycket sammansatta grupp att bara gapa efter mer utan att varken kunna eller vilja ge någon motprestation.
I stället har myndigheterna och övrig konsensus hållit dessa grupper om ryggen och bland annat försökt mörka stöldvågor i samhällen lite var stans i landet - samt vid ett flertal uppmärksammade våldtäktsfall med bla. ganska grova och osmakliga gruppvåldtäkter. Med tiden har dock framkommit att förövarna varit så kallade invandrare SAMT att dessa hyst ett ganska snuskigt förakt för kvinnor i allmänhet och den sexuellt frigjorda i synnerhet.

Som sagt alla är inte sådana, men det räcker med att det upprepas några gånger på några olika platser för att skapa ett känslomässigt styrt intryck som inte är mindre viktigt eller osant bara för att verkligheten ur ett annat perspektiv har ett annat mönster.

Sedan tror jag inte ordet "främlingsfientlig" är helt riktigt när det gäller SD - att vara kritisk till den förda invandringspolitiken är inte liktydigt med "främlingsfientlighet" - du brukar vara mer nyanserad än så Leif.

Sedan undrar jag vad du menar med att SD skulle vara den planerade lösningen här hemma - menar du att någon internationell eller nationell kraft skulle ha planerat SD's tillkomst och aktion i den svenska politiken?

Du menar "att det inte är mänskligheten som avser härska"? Menar du med det att någon annan art skulle ha andra avseenden med livet och härskandet på jorden? Vilken?

Min Lillunge berättade just om en fantasystory där några andra organissmer tar sej in i människors kroppar och styr dom på ett mer sofistikerat vis än vad det primitiva och aningen dumtänkta orginalet skulle ha gjort - vad har den härskarvariationen för planer som du är insatt i?
Bizon, likt man i curling sopar framför stenen släpper man fram SD då de tjänar en övergripande agenda.  Jag kan vara nyanserad när jag finlirar, men nu målar jag med breda penselstråk för att visa ett övergripande skeende.  Dessutom har en av SD förgrundsgestalterna fått sionistiskt pris, så så värst långsökt är det inte.  Har t.ex. Lasse Wilhelmson fått sionistiskt pris?  (Källa:  [länk]  Haaretz:  "Ted Ekeroth, was the first Swede to be awarded the sionist Herzl Award."  ""When you are a sionist you are a Jewish nationalist.  Then you also have to respect Swedish nationalism"".)

Jag menar alltså att motsättningarna mellan olika människogrupper är skapade, såväl globalt som i Sverige, och att man givetvis förväntat sig att missnöje skulle uppnå då detta var planen, och när det då uppstår så springer man där med "curlingkvastarna" för att det inte ska bli alltför mycket tvärstopp för i det här fallet SD.  Jämför som jag nämnde ovan med Lasse Wilhelmson, han får inte ens replik när man ljuger om honom i pressen!  Där är det tvärstopp.  Men SD får komma fram.  Ska det vara munkavle ska det vara det för alla...  Annars ska det vara frihet för alla att få sin röst hörd i samma sammanhang som man hängs ut i, att få gå i svaromål.

Märk väl att jag inte ifrågasätter att problemen som SD tar upp är verkliga!  För att accentuera motsättningarna har man tvärtom gjort det tabu att tala om när invandrare beter sig som skit.  Och därmed blir SD en attraktor för invandrarfientlighet, vare sig man själv är korrekt eller ej.  Men ska vi tala om att invandrare beter sig som skit så ska vi först tala om att Sverige beter sig som skit genom att bidra till att människor inte kan bo kvar i sina hemländer genom vårt bidrag till de olika nutida krigen överallt i NATOs och FNs regi.

Ang. "att det inte är mänskligheten som avser härska" så nämnde jag ju extradimensionella entiteter utan några mänskliga känslor som makteliten jobbat för hur länge som helst.  Vad är oklart?
Leif jag ser att du delvis besvarat mina funderingar i senare inlägg.

Jag tror inte att någon grymhet skulle vara främmande för mänskligt sadistisk kreativitet. "Sions Vises Protokoll" har jag inte kommit i kontakt med och undrar förståss vad som står där som människan skulle vara för "god" för att kunna åstadkomma?

Hur är det Leif om vi kikar på vad människan hittills sargat sin egen entitet med - vad skulle en "extradimensionella entiteter" utan mänskliga känslor kunna göra förutom det vi redan som människor gjort och gör?

Att människan är i stånd till atta fantiser ihop i princip vad som helst kan jag skriva under på så som den författare jag är. Sedan är det även troligt att vissa religioner är mer släkt med varandra än andra. För övrigt så är det ganska uppenbart att det är något mer än världs

Att vissa präster skulle jobba åt de extradimensionella entiteterna, är en kul och gammal tanke. Det man hoppas på är ju att gud eller entiteterna skulle vara goda.
I filmen "Det femte elementet" har ett prästerligt brödraskap i generationer skyddat den "verkliga kraften" från att missbrukas tills den dag den behövdes och då såg dessa entiteter till att kraften kom i de mänskliga händer som kunde hantera den - varigenom ondskan förintades.
I en annan historia var det en vilsen entiter kallad Ra som för sin existens skull behövde en liten trogen slavkulturt för en typ av jobb som den själv inte ville befatta sej med.

Du menar att vi mer eller mindre bokstavligt ska tro vad prästerskapet säjer - alltså att inte se det som skrivits och berättats är symboliska omskrivningar för - förutom respektive folks självkänslostärkande bedrifter, också en sorts levnadsregler för just det folkets kulturslag.

Jag är nog mer böjd att tro det senare även om det andra är en fascinerande tanke - att det finns likheter förklarar jag med att folk tar med sej sina traditioner och förfinar dom över tid vrthän dom än ställer sin kosa.


Att judendomen och kristendomen kommer ur vad man kan kalla judisk förkultur som definitivt har influerats av egyptisk kultur, är inte så långsökt alls då den moderna delen av judisk kultur uppstod i Egypten.

Att religionerna tillkommit till följd av någon för mänskligheten omvälvande händelse kan säkert stämma, men jorden är rund och frågan är om mänskligheten en gång i tiden skulle kunna ha en gemensam upplevelse av besökare från skyn?
Människor har ju ett ganska vidlyftigt sätt att bebo jorden och att dessutom förflytta sej från kontinent till kontinent - och så alldeles väldigt gemensamma historier handlar det inte om, även om vissa likheter i en del är frapperande, men kan förklaras av att vi är just människor med utpräglat mänskligt sätt att tänka och uppleva saker och ting på...

Jag håller verkligen med om att dessa historier är både spännande och skrämmande - just detta att så mycket sägs ska ske i det fördolda sätter oss i en situation där vi bara kan hoppas på dessa entiteters godhet - för hur ska vi kunna ens förhandla med något som inte syns eller avsätter andra spår på sin existens?
Det är ju det som är så besvärande med föreställningen om en gud i största allmänhet - att själva livet ju otvivelaktigt är fantastiskt och egentligen helt otroligt räcker inte som bevis för en verklig och medveten guds existens.

Det fordras i det fallet någonting mer...
Leif #17
Jag förstår det logiska resonemanget du lägger upp, och kan inte säga så mycket mer om det - men än är väldigt mycket mest antaganden.
Kuriöst de där med den judiska nationalismen i paritet med den svenska och att Ekrot fått pris för det - jag är ju inte nationalist även om jag anser att folk ska respektera varandras kulturer, men för det behövs inte några nationsgränser - och att sedan vissa kulturer inte är möjliga att acceptera därför att dom är oförenliga med begreppet respekt komplicerar saken helt.

"Ang. "att det inte är mänskligheten som avser härska" så nämnde jag ju extradimensionella entiteter utan några mänskliga känslor som makteliten jobbat för hur länge som helst. Vad är oklart?"

Jo det oklara i sammanhanget är om du egentligen inte drar för stora växlar i det fallet på den rent mänskliga entiteten kallad egoism - det har ju visat sej vara en rent gigantisk pandemi - det jag ifrågasätter är bara om den kan ha kommit hit via någon form av interstellär aktivitet eller läckage mellan dimensionerna?

dimenSIONerna :-)
Först, det finns eg. ingen motsättning mellan det vi som människor gjort och gör och extradimensionella entiteter eftersom vi kan manifestera tankeformer genom tidspumpning - kort sagt, långvarigt fokus manifesterar.  Fysiken beskrivs formellt av Lt. Col Thomas E. Bearden i "Excalibur Briefing" (-78, -88) och hur det praktiskt fungerar beskrevs t.ex. av den första europeiska kvinna att bli Lama i Alexandra David-Neels bok "Magic and Mystery in Tibet" om hennes självupplevda erfarenheter där av att skapa en medhjälpare, en "tulpa" som en tankeform som sedan manifesterar i det fysiska.

Om man tänker efter så tidspumpar vi tekniskt hela tiden i vår elektronik, med kondensatorer och induktorer.  I skolan försökte de lura i mig att de 90° som dessa vektorer därmed stack av från samtliga tre dimensioner saknade fysisk betydelse ("imaginära axlar/tal"), men jag kände på mig att det var något lurt med det och i dag förstår jag att redan där hade vi en fjärde dimension.  Varje extra dimension innebär att man sticker av 90° från de tidigare, fast Bearden hävdar att p.g.a. hyperrymdens egenskaper så behövs aldrig mer än tre sådana 90° böjningar oavsett hur många dimensioner bort man vill, men det där sista förstår jag [ännu] inte.

Fysiken att manifestera tankar går iallafall från medvetandefältet via neutrinofältet och det elektromagnetiska fältet till den tredimensionella materien, skriver han.  I sina egna ramar så är allt fysiskt men i övergången tappas alltid en dimension, så även om medvetandefältet är tredimensionellt fysiskt i sin egen ram så blir det tvådimensionellt när det går via neutrinofältet och endimensionellt när det går via det elektromagnetiska fältet samt nolldimensionellt men med viss överhörning som motsvarar enstaka påverkade atomer då det når den vanliga och gemensamma tredimensionella materien.  Vi har alla enligt Bearden våra separata tredimensionella medvetandeuniversum, men det är här i det gemensamma fysiska d:o som vi möts.  Oavsett om förlusten enligt Bearden blir i storleksordningen 1042 mellan medvetande och gemensam fysisk materia så kan man alltså genom långvarig tidspumpning (likt man laddar en stor kondensator eller ett truckbatteri) och särskilt om det är många medvetanden som gör det, ladda upp så stora energier att det rentav kan manifestera som fysiska entiteter, och i varje fall som "extradimensionella entiteter".  Kort sagt, vare sig de är gjorda (alltså fantiserade) av oss själva och av våra förfäder eller inte så äger de i dag autonom existens och liv.

Forts...
Forts...

Ang. goda eller onda så finns nog alla sorter.  Ang. Ra så känner jag väl till den entiteten, har läst flera böcker med kanaliseringar från den.

Ang. jordens rundning så kan man gott tänka sig att besökare besöker samtliga kontinenter.

Ang. att hoppas på välvilja så duger det inte!  Hela mitt engagemang bottnar i insikten att om vi inte själva blir seende så blir vi säkert förslavade eller värre.  Ta en sådan sak som att det finns fysik som ingenjörsmässigt kan förändra medvetandefältet och - om den används för gott, programmera bort sjukdom så sådan omedelbart försvinner.  Och om den används för ont - kan programmera människor till att begå självmord eller mörda andra, eller mer subtilt djävelskap.  Har massor av referenser, men huvudsaken är att det är teoretiskt förklarat och praktiskt demonstrerat.  Min slutsats är att vi måste öppna upp att se i ytterligare dimensioner, så vi själva kan se denna typ av påverkan i minst två dimensioner utöver de tre rumsdimensionerna.  Jämför med att försöka köra bil på en trafikerad motorväg om du är blind och döv, det är som att i blindo ge sig ut på ett minfält!  Vi människor har eg. dessa latenta förmågor, men vi har inte blivit övade i att använda dem.  Här har dagis och skola en viktig uppgift!

Du nämner egoismen, ja, som ursprunglig orsak.  Men det som är skapat får eget liv.  Storyn om Frankensteins monster vill lära oss det.  :)
Leif - att vi själva ska välja att "bli seende" gäller många plan här i livet - inte minst inom politiken som ju har en direkt inverkan på vårt samhälleliga liv. Och det som har inverkan på det samhälleliga/sociala har inverkan på det personliga och omvänt.
Detta seende du är inne på betyder att se samband - och då förutom de enklare sambanden i samlivet oss människor emellan, även sambanden mellan våra mentalt dolda ambitioner och vad dom i längden kommer att leda till om dom får fotfäste i vår medvetandekultur och kan förmeras/manifesteras i resterande samhällskropp.

Ja då är risken stor att vi dels förslavas och i nästa steg förbrukas om den processen går tillräckligt snabbt så att inte mental motkraft hinner byggas upp och fås att verka i en annan riktning.

Jag är ju inte så optimistisk vad gäller människans förmåga att verkligen nå någon sorts mental blomning värd att känna stolthet för även om jag skulle önska finna något mer hoppingivande utvecklingsväg för oss att beträda.

Kan du se något sådant som gör att du hellre ser mänsklighetens överlevnad än dess undergång?
Vad tänker du dej i så fall att det skulle vara?

Du kanske tycker att jag är lite väl svartsynt, och jag kan bara säja att det inte handlar om någon depression utan mer ett vägande mellan människans goda och människans dåliga och en värdering av den lidandemängd som produceras genom människans egoistiska framfart och i vad mån detta kan neutraliseras av människans godare egenskaper. I det fallet har jag hittills funnit en fruktansvärd övervikt vad gäller vår produktion av lidande.

Den färdigheten du beskriver som skulle kunna undanröja sjukdom till exempel - den skulle väl många vilja lära sej - för något trettiotal år sedan var det en healing-form som kallades "reiki" den distribuerades av ett antal initierade "reiki-healer" som för en initiering begärde flera tusen kronor för initieringen som för övrigt gjordes på någon timme - egoismen i sin prydno igen.
Bizon 2012-05-06 21:54 #22,
Den färdigheten du beskriver som skulle kunna undanröja sjukdom till exempel - den skulle väl många vilja lära sej - för något trettiotal år sedan var det en healing-form som kallades "reiki" den distribuerades av ett antal initierade "reiki-healer" som för en initiering begärde flera tusen kronor för initieringen som för övrigt gjordes på någon timme - egoismen i sin prydno igen.
Egoismen stoppade också den 100% effektiva Antoine Priores maskin som tydligen modulerade två dimensioner upp från det fysiska för att skapa signaler tre dimensioner upp, direkt i medvetandefältet.  Detta gjordes rent konkret i ett plasma av kvicksilver och neongas i ett vacuumrör som dels pulsades med en 9.4 gigahertz elektromagnetisk våg som i sin tur modulerades på en 17 megahertz våg i detta plasma.  Men denna modulation når bara en dimension till, den verkliga hemligheten var sjutton frekvenskällor av ospecificerad frekvens och natur, varmed Priori direkt förmådde modulera livs-medvetande-fälts-loopen i däggdjurscellen.  Han jobbade alltså direkt mot "virtuella" överfrekvensband i hyperrymden.  Han höll på i 26 år med att få detta perfekt.  Det franska vetenskapsetablissemanget kunde dock ej tåla detta.  Det går ju inte att förklara utan att först korrigera den klassiska elektromekanik-modellen (classical electromagnetics/electrical engineering (CEM/EE) model), t.ex. som Lt. Col Thomas E. Bearden har gjort.
Detta seende du är inne på betyder att se samband - och då förutom de enklare sambanden i samlivet oss människor emellan, även sambanden mellan våra mentalt dolda ambitioner och vad dom i längden kommer att leda till om dom får fotfäste i vår medvetandekultur och kan förmeras/manifesteras i resterande samhällskropp.
Förvisso, men jag kan bara göra min del.  Min mission är att röja upp tankespår så andra med mindre kamp än jag själv kan följa i dem.  Min mission är inte att först skapa de nya tankarna, det fanns och finns det folk som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, Miles Mathis, Bearden och många många andra som har gjort och som gör.  Och min mission är inte heller att ta hand om allt skit som kommer efter av det du tog upp om dolda ambitioner, etc.  Jag har vett nog att begränsa mig, även om många inte vill tro det här på Sourze.
Jag är ju inte så optimistisk vad gäller människans förmåga att verkligen nå någon sorts mental blomning värd att känna stolthet för även om jag skulle önska finna något mer hoppingivande utvecklingsväg för oss att beträda.
Det är fullt möjligt om vi jobbar "ensamma tillsammans".  Var och en gör det den känner den kan göra bäst, och vi stöder varandra!
Kan du se något sådant som gör att du hellre ser mänsklighetens överlevnad än dess undergång?  Vad tänker du dej i så fall att det skulle vara?
Se ovan, nyss.  Det görs oerhört mycket positivt, men det är i stort sett total censur på sånt.  Om du som jag nätverkar åt många håll så upptäcker du ändå att det finns mycket goda krafter.  Bra initiativ som NewsVoice.se, KristofferHell.org (som dock för tillfället är sänkt av maktens operatörer efter att de fick hastig medlemsfördubbling på sin utskickslista) och många många andra.  Sluta bara läs manipulationsmedia, så kommer framtiden strax att ge mer möjligheter.
Rättelse:  Det går ju inte att förklara utan att först korrigera den klassiska elektromagnetiska modellen (classical electromagnetics/electrical engineering (CEM/EE) model), t.ex. som Lt. Col Thomas E. Bearden har gjort.

Och inget annat!
Ja Leif - jag borde väl inte vara så pessimistisk, fast jag vet ju att det är stora krafter som behövs för att bara undanröja mänsklig dumhet och väcka insomnad nyfikenhet till liv.
Tänk dej vilket gigantiskt projekt att bara lyfta av rädslans ok från mänsklighetens axlar enbart med ideella medel när merparten av den övriga mänskligheten får sin försörjning av att hålla rädslan aktiv.
2013-06-18 00:00 slängde Sourze sitt gamla forum, och öppnade ett nytt.  Detta arkiv är ett led i dokumentationen av Sourzes nu avslöjade men ej erkända politiska agenda.  Detta avslöjades i det gamla forumet som nu är borttaget av Sourze, men här för några år bakåt delvis räddat.

Referenser:  "Dynamisk Fångst" (Leif Erlingsson 2013-06-11), "Sourze förbjuder förklaringar" (Leif Erlingsson 2013-06-10).
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Sedan 2013-05-07 är ett flertal gamla Sourze författare och forumister blockerade från att skriva på forumet.  Bl.a. undertecknad.  [Länk till denna tidpunkt.]

Detta är långt större än Sourze.  För ett antal år sedan studerade jag kommentarscensuren i DN där den i en artikel angripen person som i artikeln påstods inte kunna belägga sina påståenden gång på gång fick kommentarer där han just visade belägg för det han påstods inte kunna belägga bortrensade inom minuter.  Även andra som la in kommentarer med belägg för samma påståenden fick sina kommentarer omedelbart bortrensade.  Vid detta tillfälle satt jag och laddade om denna kommentarstråd hela tiden och sparade samt såg vad som rensades.  Har bloggat om det, se "Censurien på DN" från 2 juni 2009.
Vid den tiden var Sourze-rävarna helt omedvetna om slikt.
Vid den tiden var därför jag enligt den allmänna meningen på Sourze en ond person, det skrevs mycket negativt om mig.
Mycket medvetet har jag arbetat för att bilden av mig ska bli en annan, utan att någonsin ha backat i sak.
Det har lyckats.  Över förväntan.  Det är det som "är problemet".  Och "lösningen" blev att blockera ett antal debattörer.  Att rensa ut det gäng som börjat vakna.  Som alltså inte kan göra inlägg.

Forumister som fortfarande anses ofarliga kan dock tills deras status också ändras fortfarande öppna upp kommentarstrådarna till egna och andras artiklar med det enkla tricket att titta vilket siffertal som står som del av artikellänken, addera ett till detta tal, och stoppa in det i denna länk istället för nollorna:  http://www.sourze.se/forum/thread/00000000/page1

Men själv har jag nu den dokumentation jag behöver.  Jag gjorde det övertydligt vilka processer det här rör sig om.  Hela mitt Sourze projekt har handlat om att "röka ut" dessa krafter och energier.  De är nu mycket synliga.  Det är väldigt tydligt vad som inte får vara kvar på "fria" diskussionsforum.  Inget som verkligen visar hur vi begränsas i vårt tänkande från att skapa en bättre värld får finnas kvar.  Vi får INTE förstå hur vi kan göra oss oberoende av våra slavdrivare genom att vi själva kan skapa allt välstånd vi kan önska oss.

Allt Gott,
Leif Erlingsson
Länk till ett särskilt signifikant men från Sourze utrensat inlägg:  Jante vs. Frihetsmänniska dialogen i Ovetenskapsparadigmet tråden.
Se även Leif Erlingsson som det tidigare såg ut på gamla Sourze.se:

http://freedom.lege.net/Spegel_av_Leif_Erlingssons_Sourze_profil_med_artiklar/

Sparad kopia av gamla sidan http://www.sourze.se/__10707529_a.asp som inte längre finns kvar:
Leif Erlingsson
SKRIBENTPROFIL
Beskriv dig själv:  Tankebrytare
Antal bidrag:  12
Länkar:
http://lege.net/
http://blog.lege.net/
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/
http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson/
http://lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216/
E-post:  leif@lege.net
Sysselsättning:  Holistisk detektiv
Intressen:  Förstå
Brinner för:  Hela det nu
Brinner inte för:  Förtryck
Varför jag läser och/eller skriver på Sourze:  Jag är vilseledaren, som förvirrar dig till att tänka själv.
Vill jag säga till Sourze läsare:  Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera.  Att vara levande.  Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning.  Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den.  Sanning kan aldrig smittas.  Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad.  Det har vi alla varit.
Favoritskribent på Sourze:  Michael Delavante
Jag rekommenderar
Bok:
  The Source Field Investigations, David Wilcock
Musik:  We Want Your Soul, Freeland, Peace Not War, Vol 2
Film:  Eyes Wide Shut (1999)

Länk till nuvarande Sourze:  http://sourze.se/ .