Jens Jerndal: Handlingsplan för ett nytt paradigm


Hej!

Är Du på det klara med att vi är i färd med att uppleva det mest dramatiska paradigmskiftet i mänsklighetens historia?  Det är inte många som har klart får sig hur omvälvande det är, och än mer kan komma att bli, trots den pågående globala finanskrisen och alla larmrapporter om miljön, hungerkatastrofer, epidemier och överhängande risk för kärnvapenkrig, både i Mellanöstern och i rymden.

Dessa direkta överlevnadshot för hela mänskligheten, är uttryck för det gamla, nu utdöende, paradigmet.  Starka intressen arbetar dock för att bibehålla det gamla trots dess katastrofala följder, och enda räddningen är att tillräckligt många människor blir tillräckligt medvetna om vad som är på gång och vad som står på spel, för att välja det nya paradigmet och tippa vågskålen i rätt riktning.  Tyvärr har vi ingen hjälp att vänta från regeringar och politiker.

Bifogade Handlingsplan analyserar situationen och beskriver vad vi alla kan göra för att rädda en dräglig framtid för oss själva och våra efterkommande.  Och det brådskar.

Barack Obamas val till USA:s president är ett klart tecken på att det nya paradigmet är på väg in, men det gäller att vi alla samverkar för att skapa tillräcklig tyngd att stå emot de reaktionära krafterna som vill ha krig, pest och svält för att kunna fortsätta att kontrollera världen för sin egen vinning och hålla de underutvecklade folken i slaveri.  Låter det som konspirationsteorier?  Tvärtom, jag försäkrar att detta är rena raka fakta utan den minsta överdrift.

Jag ber Dig därför uppmärksamt läsa nedanstående Handlingplan och skicka den vidare till så många som möjligt.  Och sedan försöka genomföra så många som möjligt av de förändringar i Ditt liv som planen föreslår, och fundera ut andra i samma anda.

Jag hör gärna från Dig med synpunkter och förslag.

Hjärtliga hälsningar och lycka till!

Jens Jerndal

Let´s expand our awareness horizon
to where the invisible becomes visible
in a world without fear
where we can feel at one
with all of Creation.
HANDLINGSPLAN FÖR ETT NYTT PARADIGM

och för dräglig framtida överlevnad


av Jens Jerndal

http://www.jerndal.net

jerndal@iplanmail.com.ar

Jimmy Bergman har bistått med den svenska översättningen.Frågan är om mänskligheten har möjlighet överleva ens nästa årtionde, med tanke på hur världen ser ut idag.

Fler och fler människor över hela världen börjar inse att denna fråga kanske inte bara är retorisk.  Och även om vi lyckas överleva accelererad klimatförändring, global finansiell kollaps, kärnvapenkrig, naturkatastrofer, hungersnöd, nya epidemier, farliga vetenskapliga experiment och genetisk manipulation som går på sned, så blir nästa fråga: Kommer vi då att kunna leva under minimalt drägliga förhållanden i framtiden, om vi inte drastiskt ändrar vårt agerande, och detta mycket fort?

Samtliga problem vi nu står inför har vi människor själva förorsakat, och vi har fortfarande valet att lösa dem genom att ändra vårt beteende, om vi alla agerar snabbt, intelligent och i samverkan.

Det allra första vi behöver göra för att ta oss an det här problemet är att radikalt vidga vår medvetenhet.  Vi måste lära oss att penetrera den tjocka dimma av desinformation, distraherande meningslös underhållning och direkta lögner som vi dagligen matas med av media och politiker.  Vi måste känna till vad som pågår bakom kulisserna.  Vi måste ta reda på allt det makthavande inte talar om för oss.

Därnäst måste vi tänka ut hur vi skall åstadkomma den nödvändiga förändringen.

Och då måste vi acceptera att i vår roll som lille David har vi ingen chans att besegra den mäktige Goliath med våld.  Och inse att det inte lönar sig att spilla krut på att angripa och förstöra det vi inte vill ha.  Istället måste vi koncentrera vår energi på att konstruera ett bättre alternativ som gör det gamla skadliga systemet föråldrat, oönskat och överflödigt, och får det att falla ihop av sig självt.

Vi måste alltid komma ihåg att energin följer tanken, och att allting som existerar börjat med en tanke, med ett medvetande och en vilja.  Så för att förändra världen måste vi förändra vårt tänkande och våra prioriteringar.  Men handling, oavsett om den är konstruktiv eller destruktiv, kräver mer än en tanke; den kräver att tanken stimuleras genom emotionell energi, eldad av antingen ett starkt begär eller en stark rädsla.

Det är inte lätt att ändra tankemönster, ens hos oss själva, och mycket mindre hos andra.  Detta är dock vad både den kommersiella och politiska propagandaapparaten arbetar med dag och natt, och de gör det genom att vädja till våra känslor, vår rädsla och våra begär, för det är alltid känsloaspekten som får oss att handla.

Så vem har de bästa utsikterna att påverka folks tankar, rädslor och begär?  - Tyvärr så handlar det om pengar och mediamakt för att genomföra massiva kampanjer - ja, som i valkampanjer - baserade på lögner och tomma löften.  Detta är möjligt på grund av att de flesta människor är godtrogna, okunniga och lätt förledda av sina känslor.  Dessutom känner sig de flesta människor skrämda och kraftlösa inför det till synes allsmäktiga etablissemanget.

Vårt korståg för fred, jämlikhet, rättvisa och välstånd för alla, baserad på en solidarisk fördelning av världens resurser och på hållbara ekonomier, är verkligen en David's kamp mot Goliath.

Om någon trodde att vi skulle få hjälp av "den fria pressen" eller oberoende massmedia, så glöm det!  Alla tunga mediakanaler drivs med samma pengar som finansierar USA:s presidentkandidater och kongressmedlemmar.  Jag fokuserar på USA, som de senaste 60 åren dominerat hela världen finansiellt och via militärbaser i omkring 120 påstått självständiga länder.  För att inte ens nämna rymden.  Även om detta är på väg att förändras dramatiskt, så är det i dagens globaliserade, kapitalistiska samhälle alltjämt pengar som styr största delen av världens massmedia.

Till för 15 år sedan skulle jag sagt att vi stod inför en hopplös kamp, men idag har David funnit sin slangbåge i form av Internet och mobila multimediatelefoner med deras förmåga att på nolltid sprida information som virus över hela klotet.

Hur skall vi då gå tillväga?

Först och främst måste vi påta oss den formidabla uppgiften att montera ner hela det multimiljardstora militärindustriella komplexet, inklusive den globala vapenindustrin och vad jag kallar den "Mäktiga Kvintetten" eller den Femhövdade Hydran, bestående av det globala företagskonglomerat som utgörs av bankväsendet plus olje-, kemi-, läkemedels-, och jordbruks/matvaruindustrin.  Jag skall strax förklara varför detta är nödvändigt.

Om vi ska få denna onda globala infrastruktur att rasa samman så måste vi så många som möjligt förena oss och med en samlad ansträngning dra åt samma håll.  Det är fråga om att uppnå "kritisk massa".  Och, som vi tidigare kom överens om, måste det ske genom att vi skapar något bättre som tar dess plats.  Därför är det, och måste vara, en långsiktig uppgift, där så många som möjligt måste medverka.  En svår men på sikt fullt genomförbar uppgift.

Som vi alla vet, rör det sig om en kapplöpning med tiden, ungefär som i en action thriller, där vi måste desarmera en snabbt tickande tidsinställd bomb innan den exploderar.

Alla människor, pengar och materiella tillgångar som nu används destruktivt av vapenindustrin och militären bör istället komma att utnyttjas positivt för att lösa mänsklighetens mest pressande problem, såsom krig, hunger, fattigdom och livsfarlig miljöförstöring.

Vad angår behovet av "försvar" mot "global terrorism" borde vem som helst med ett minimum av medvetenhet och rationell iakttagelseförmåga för länge sedan ha insett att inget terroristhot existerar, eller har någonsin existerat, varken mot USA eller mot resten av världen.  Det så kallade terroristhotet är ingenting annat än ett klumpigt knep, iscensatt för att uppnå en serie politiska, strategiska och finansiella mål genom att skrämma befolkningen och paralysera den med rädsla.  För övrigt, om ett sådant hot verkligen existerade så skulle det minst effektiva sättet att bemöta det vara genom mobilisering av ett krigsmaskineri.  Det är ungefär lika intelligent som att använda kärnstridsspetsar för att döda myggor.  Det enda sättet att ta itu med terrorism är genom att skickligt och diskret ta bort dess orsak, inte genom att hälla olja på varje liten gnista, vilket har varit Bush-regeringens policy.  Och där de själva ofta stått för gnistan.

Så var börjar vi?

Vi måste börja med att ta tillbaka vårt oberoende och vår självständiga handlingsförmåga, och därigenom rycka mattan från under fötterna på det militärindustriella komplexet.

Även om vi är ense om att ett angrepp mot förtryckaren inte är ett effektivt sätt att få resultat, så tror jag ändå att vi måste vara beredda till ett visst mått av civil olydnad och passivt sabotage, där vi låter samvetet och medvetenheten ta överhanden över vår rädsla.

Historiskt sett har individuella protester haft liten framgång, men när tillräckligt många sluter upp så har de mest brutala diktaturer till slut fått ge sig.

Jag insisterar också på att vi måste vara medvetna om vilka våra motståndare är, och vad vi kan vänta av dem.  Detta är nödvändigt för att förstå vad som måste göras, varför vi måste göra det, och hur vi ska gripa oss an det.

Henry Kissinger, som haft mer än ett finger med i den lömska så kallade Nya Världsordningen, har förklarat att receptet för att politiskt och eknomiskt kontrollera ett land är kontroll av tillförsel och pris på dess olja, dvs. dess energi, och för att kontrollera de enskilda människorna gäller det att kontrollera deras tillgång på mat.  Och detta uttalande avslöjar med all önskvärd skärpa det övergripande målet för USA:s utrikespolitk sedan flera decennier.


Så här ser min aktionsplan ut:

1. Den första och viktigaste grundvalen för en bättre framtid utan det militärindustriella komplexet är att göra alla självförsörjande vad gäller energi.  Med andra ord bygg eller köp din egen solenergi- eller vindgenerator, och Du kan lugnt le åt de stigande oljepriserna och de ständigt oftare förekommande strömavbrotten.  Och samtidigt undergräver Du oljemonopolets makt, och indirekt hela det globala konglomeratets makt som vi alla blivit totalt beroende av.  För information om hur detta kan gå till, se resurs-sajterna sist i texten.
Nästa steg kunde bli att göra dig av med din gamla bil, om den går på bensin eller diesel, och köpa en elektrisk bil som Du kan ladda i ditt garage med din egen sol- eller vindkraft.  Det är lätt att köpa och installera en hushållsenhet för antingen sol- eller vindenergi.  Se resurs-sajterna sist i denna aktionsplan.

Du kan också köpa en bil som går på komprimerad luft, och som enligt uppgift är på väg att lanseras mycket snart både i Frankrike och Indien till lågt pris.

En annan variant är bilar som går på väte från vanligt vatten, när de blir tillgängliga.  Både i USA och i Japan har redan fungerande prototyper till en sådan bil lanserats.  Nöj dig inte med en hybrid, och mycket mindre med att använda så kallat biobränsle.  Var radikal och gå hela vägen.  På det sättet berövar Du de stora industrierna och finansväsendet deras makt över dig.

Tänk på det: Om ingen behöver olja så blir den värdelös, och då finns ingen anledning att dra igång krig för oljans skull, eller hur?  Ett stort steg i rätt riktning.  Som synes kan fossila bränslen även vara skuld till annan skada än miljöförorening och global uppvärmning.


2. Sedan är det viktigt att vi alla vägrar varje form av stöd till dem som tjänar på krig och vapen av alla slag, men även till dem som arbetar för, röstar för, eller medverkar till utgifter för krig eller angreppsvapen, var som helst, och oavsett syftet.  Jag menar att vi dessutom bör göra detsamma med alla som är involverade i produktion, distribution eller visning av filmer eller TV-program som visar och uppmuntrar våld som underhållning; det kan gälla producent, distributör, bio, TV-kanal, reklam, osv.  Jag talar nu inte om objektiva autentiska rapporter från verkliga krigszoner, som jag tror folk behöver vara informerade om.

Med andra ord bör du bojkotta alla biosalonger, TV-kanaler etc., som visar våld utan anledning.  I vårt samhälle är inget viktigare än pengar, så när de som erbjuder samhällsdestruktivt massmediavåld upptäcker att folk håller sig borta istället för att flockas runt deras bete, så kommer de snart att ändra politik.

Kom ihåg att i TV är det tittarsiffror eller "rating" som bestämmer hur mycket reklam man kan sälja runt ett visst program, och vad man kan ta betalt för reklamen, och följaktligen också bestämmer inkomsterna.  Om ett program får låga tittarsiffror så kommer det snabbt att upphöra.  Så, du är inte maktlös.

Efter olja och vapen är de mäktigaste och mest skadliga industrierna den kemiska industrin och läkemedelsindustrin, båda framvuxna ur Rockefeller's ursprungliga oljemonopol.


3. Den kemiska industrin har redan haft sina skärmytslingar med ekologerna, men vi måste vara orubbliga i vårt krav på att inga miljöfarliga kemikalier kan tolereras, och köpa endast icke giftiga biologiskt nedbrytbara produkter.  Vi måste följa spåret hela vägen och bojkotta allt som innehåller skadliga kemikalier, och alla som gynnar, säljer eller distribuerar sådana kemikalier.  Låt dem känna det i plånboken, låt pengarna tala.  Och försäkra dig om att de förstår varför Du bojkottar dem.  Det finns många bättre ersättare än de giftiga kemikalierna, om vi bara tar besväret att leta efter dem.  Internet är en bra plats att börja.  Om många av oss gör detta konsekvent kommer vi att få resultat.


4. Så har vi kommit till läkemedelsindustrin, vilket är den mest vinstgivande industrin (efter vapen och knark) och en av de allra mäktigaste.  Vad de flesta inte vet, är att den inte bara är mäktig på grund av sina enorma vinstmarginaler, utan den har lyckats tack vare sin finansiella muskel och samvetslösa utnyttjande av prostituerad "vetenskap" - att bli det helt dominerande inflytandet över det medicinska monopolet i vårt moderna västerländska samhälle.  Med en gällande lagstiftning som ger ensamrätt åt den officiellt sanktionerade så kallade ortodoxa medicinen att behandla de flesta allvarliga sjukdomar, är det läkemedelsindustrin som ensam bestämmer vilka behandlingar och läkemedel som får användas i varje enskilt fall.  Praktiskt taget all forskning idag görs eller finansieras av läkemedelsindustrin, och är - under falska stämplar som vetenskap - skräddarsydd för dess vinstintressen.  Människor som betalas av läkemedelsindustrin bestämmer till en överväldigande omfattning vilka nya läkemedel som ska godkännas, och vad som ska publiceras i så kallade professionella, "peer-reviewed" tidsskrifter.  Dessutom är den enda uppföljande "undervisning" läkare får, efter att ha avslutat sin läkarutbildning, fortlöpande propaganda från läkemedelsindustrin.  Det har definitivt gått för långt när erfarna läkare som använder botemedel eller behandlingar som inte godkänts som vinstgivande av läkemedelsindustrin, men som faktiskt botar cancer och andra sjukdomar som officiellt påstås vara obotliga (men behandlingsbara till väldiga vinster för läkemedelsindustrin) kan bli utsatta för razzior av ett tjugotal antikravallutrustade paramilitära polisstyrkor, få sin utrustning och arkiv konfiskerade eller förstörda, hamna i fängelse och förlora sin läkarlegitimation på grund av "felbehandling"?  - Detta är inte bara en skräckhistoria utan ett faktum; det har hänt många gånger i USA, och fortsätter att hända.  Även om en sådan doktor inte lagligt kan sättas fast kan han alltid stämmas för något hopdiktat som tvingar honom att strida en "spökrättegång", som ruinerar honom ekonomiskt för all framtid, även om han är oskyldig och vinner målet efter många år i domstol och miljontals dollar i utgifter.  Tala om medicinsk maffia.

Det finns till exempel dussinvis av billiga grundligt utforskade botemedel för cancer, som alla är olagliga i USA och i största delen av Västvärlden.  Ingen läkare, hur kunnig och erfaren han än må vara eller hur framgångsrik han än är, kan använda något av dessa botemedel och fortsätta att praktisera medicin i USA.  Därför måste amerikanska medborgare åka till Mexico för att botas från cancer av amerikanska läkare i exil.

Någon uttryckte det så här: "I USA idag kostar det x miljoner dollar att dö av cancer."

AIDS är ett annat och ännu värre exempel på det diaboliska medicinsk-politiska tyranniet.  Det är inte alls särskilt svårt att bota AIDS, och det orsakas inte av ett påhittat, aldrig isolerat retrovirus, utan av narkotika, läkemedel, parasiter, depression och undernäring.  Det är inte smittsamt och har ingenting att göra med sexuella förbindelser.  HIV-testet är ett grymt och extremt lönsamt bedrägeri, och ett som dödar.  Ett positivt testresultat säger absolut ingenting om en patients hälsa, och ännu mindre om framtida sjukdom, men då det blivit auktoritativt proklamerat som bevis på omedelbart förestående och obotlig AIDS som oundvikligt leder till döden, har det direkt och indirekt orsakat - och fortsätter att orsaka - hundratusentals helt onödiga mänskliga tragedier och plågsamma dödsfall.

Det är ett faktum att det så kallade HIV fram till idag aldrig isolerats hos en enda patient, och det har aldrig bevisats existera, mycket mindre ge upphov till någon sjukdom.  Jag vet att detta låter absurt och "omöjligt" i skenet av den obevekliga massmediakampanjen och etablissemangets envist vidmakthållna doktrin.  Ändå är det sanningen, och vem som helst som är beredd att göra sig besväret att undersöka detta på egen hand måste komma till samma slutsats.

Det enda ett positivt test visar är närvaron av ospecificerade antikroppar som kan föranledas av mer än 60 vanliga tillstånd, inklusive de flesta infektioner och vaccineringar, vanlig influensa, hepatit - och till och med graviditet!  Och detta test har rutinmässigt använts för att avkunna dödsdomar och påtvinga friska eller lindrigt sjuka männsikor skandalöst dyra läkemedelsprotokoll, som aldrig kan bota något, men väl döda.  Och som ger miljardvinster till läkemedelsindustrin.

Intressant nog har flertalet av dem som diagnostiserats som "HIV-positiva" men vägrat att ta "läkemedlen" med AZT och samtidigt undvikit narkotika och levt sunt, överlevt med normal hälsa, alltmedan de som låtit sig bli skrämda att ta de "livräddande" oanständigt dyra "läkemedlen" i regel har dött inom några få år, oftast av leverkollaps, förorsakad av "medicinen".  Men läkare och sjuksköterskor tycks inte ha lagt märke till denna kuriösa lilla anomali.

Alla som har en konventionell hälsoförsäkring eller använder ortodoxa läkare eller sjukhus medverkar omedvetet till att bibehålla det förhärskande systemet, som gör lite för att främja hälsa och livskvalitet hos patienterna, men allt för att främja vinsterna åt läkemedelsindustrin, och - törs jag säga -- hjälpa till att fylla många politikers fickor med oförtjänt rikedom.

Läkemedelsindustrins senaste ploy är vaccinationer för alla möjliga åkommor, och etablissemanget - nu girigare än någonsin - vill hela tiden hitta på nya vaccineringar, göra dem obligatoriska och tvinga dem på hela befolkningen, eller åtminstone bestämda delar av befolkningen som anses vara "at risk".  Det underbara med denna idé för läkemedelsindustrin är att de bara behöver sälja sitt vaccin en enda gång i varje land - till de lämpliga myndigheterna - genom att lura dem med falsk vetenskap, eller genom att muta dem.  Sedan köper regeringen - med skattebetalarnas pengar - vaccin från dem för hela befolkningen.  Potentiellt 6 miljarder konsumenter pr vaccin.  Och om det sedan kan hävdas att man måste repetera vaccinet med vissa mellanrum för att bibehålla "skyddet", så mycket bättre.  Vilken fantastiskt affär!  - Men det görs naturligtvis bara av ren omtanke om befolkningen, för att skydda den från sjukdomar!  Dock har man anledning fråga sig vilka relationer som existerar mellan å ena sidan de beslutande tjänstemännen och politikerna, och å andra sidan laboratorierna som får miljardvinster tack vare deras beslut.  Och de som betalar kalaset är alla vanliga skattebetalare.

Det finns också en annan aspekt av massvaccineringsprogrammen som vi inte har fått kännedom om.  Vissa vaccinationsprojekt utgör numera (sedan närmare 50 år tillbaka) också ett instrument för att hemligt kontrollera vissa befolkningar genom att utan deras kunskap injicera dem med vaccinationer som är uppblandade med andra läkemedel eller kemiska substanser för speciella tester eller effekter.  I stället för att förebygga, orsakar de ofta allvarliga sjukdomar.  Och det är lätt att få igång en vaccinationskampanj genom att proklamera att en ny epidemi brutit ut.  Och för det behövs bara några få fall, som dessutom kan vara falska.

Ingen vaccinering är utan risk, men verkan hos flertalet har aldrig bevisats.  Men de är BIG business.  Vad Du än gör, låt dig inte luras av vaccineringsflugan.  Vägra så länge Du kan.  Och slåss för din rätt att bestämma vad Du vill ha injicerat i din kropp, eller i dina barns kroppar, baserat på välinformerat samtycke.

Du kan inte lita på etablissemanget.  Det har hjärntvättats av läkemedelsindustrin, och försöker hjärntvätta oss alla genom sina lydiga tjänare, massmedia.

En av de ting som djupt upprör mig, är när myndigheter påtvingar folk skadliga substanser utan att de har möjlighet säga nej.  Så till exempel är det i en del länder obligatoriskt för flygbolag att före landning bespruta innandömet av sina plan med passagerare och allt, om de kommer från länder där det anses finnas risk för malariespridande mygg.  Men de varnar inte passagerarna i förväg, och ger dem inget val.  Man kan ju t.ex. vara allergisk och få andningssvårigheter av sådan besprutning.  Det bryr sig myndigheterna inte om.  De påstår att sprayningen inte är giftig, men det som dödar mygg, dödar människor också, bara i större doser eller på längre sikt.  Jag har visserligen inte fått andningssvårigheter, men jag har mått allmänt dåligt i flera dar efteråt.  För övrigt har jag undersökt de påstående man baserar detta på - samtliga kommer naturligtvis från fabrikanterna av sprutmedlet - och de håller inte.  Det har aldrig konstaterats att någon malaria eller andra myggspridna sjukdomar spritts från flygplatser i ankomstländerna av plan från malarialänder.  Och dessutom saknas konsekvens i detta.  Somliga länder kräver detta - där kemikalieindustrin mutat de beslutsfattande - och i andra länder med plan från samma länder krävs det inte, utan att för den skull fler fall av myggspridda sjukdomar har rapportertats.  I en del länder beror det på flygplatsen, om planen sprayas eller ej!  Alltså kan man slippa spray om man landar på en viss flygplats, men inte om man landar på en annan i samma land.

En av läkemedelsindustrins senaste sammansvärjningar i Europa och USA går ut på att göra det olagligt att sälja viktiga vitamin och mineraltillskott utan läkarrecept.  Förevändningen för detta förbud är att det kan vara farligt att äta för mycket av dessa naturliga ämnen!  Det verkliga skälet är naturligtvis att dessa tillskott kan hålla dig frisk, så att du inte behöver deras dyra läkemedel.

Men samtidigt gör läkemedelsindustrin reklam för verkligt farliga läkemedel på TV och uppmanar tittarna att be sina läkare om dem.  Och i många länder köper man receptbelagda och verkligt riskabla mediciner fritt utan recept på apotek, och till och med på Internet!  Vilket hyckleri!

Vi måste in i det sista försvara vår rätt till valfrihet och självbestämmanderätt i hälsofrågor.  Om det är vad som krävs, måste vi vara beredda att bombardera riksdagsledamöter och annat inflytelserikt folk dag och natt med våra krav, tills de förstår att vi vet vad som försiggår bakom kulisserna, och att vi inte längre tänker acceptera det.

Det bästa sättet att försvaga läkemedelsindustrin är att så långt som möjligt dels vägra använda dess produkter, och dels vägra konsultera dess representanter, dvs. konventionella läkare, sjukhus, och apotek.  Jag erkänner att det finns tillfällen när dessa är nödvändiga, och gör ett utmärkt jobb.  Det är huvudsakligen fallet i livshotande nödsituationer, som hjärtattacker, blodproppar, astma-attacker och andra allergiska reaktioner, och vid allvarliga olyckor, när det inte finns några alternativ.  Men även i dessa fall bör vi insistera på mindre giftiga medel och mindre omfattande operationer, samt naturliga och giftfria kompletterande stödmedel.

Vi måste alla rösta med våra fötter och plånböcker, och använda vårt sunda förnuft.  Vi måste göra våra egna efterforskningar på Internet och själva ta ansvar för vår hälsa.  Jag rekommenderar att i första hand ta kontakt med ansedda holistiska och alternativa praktiserande läkare, även om det innebär en lite högre kostnad, eftersom försäkringen förmodligen inte täcker det.  Dock kan jag försäkra att denna extra utgift på sikt är en god investering.  Den totala kostnaden av konventionell "ortodox" medicin för skattebetalarna och för samhället som helhet är mycket, mycket högre än det holistiska alternativet, som i fråga om kroniska degenerativa sjukdomar därtill är mycket effektivare.


5. Vi har kommit till den siste medlemmen i den Mäktiga Kvintetten: Jordbruks- och matvaruindustrin.  Liksom med de andra fyra och kanske till och med ännu mer - måste vi gräva djupt för att uppdaga hela den ohälsosamma sanningen.  Vi har här att göra med ett komplicerat konglomerat, som omfattar jordbrukskemikalier, bl.a. herbi- och pesticider, konstgödning, och hormoner för boskap.  Det inbegriper också konserveringsmedel, mat-kosmetika, och en rad andra tillsatsämnen, många som kan vara farliga för konsumenten såväl som för miljön.  Alla är där av en enda anledning: att ge produkterna ett längre liv på hyllan och att göra dem mer lönsamma.

Det intensiva industriella jordbruket som utmattar jorden på dess näring för att kunna producera snabbare och mer för kortsiktig vinst, är givetvis skadlig i det långa loppet och kan fördärva jordens förmåga att producera dugliga livsmedelsgrödor för lång tid framåt.  Konstgödsel har negativa långsiktiga effekter, liksom alla så kallade monokulturer.

Ekologiskt och biodynamiskt jordbruk tar däremot hänsyn till jordens fortsatta produktionsförmåga och bryr sig om både produktens kvalitet och konsumenternas hälsa.  Hittills har det på grund av småskaligheten haft lite högre produktionskostnader än det industriella jordbruket, men det är på väg att bli lika lönsamt, och i det långa loppet totalt sett mer lönsamt, på grund av dess långsiktiga miljövänlighet och positiva effekt på jordens fortsatta produktionsförmåga.  Ekologiska produkter är hälsosammare och har bättre smak, och fler och fler människor som har upptäckt deras fördelar betalar gärna mer för dem och reser längre för att få tag i dem.

Så här är ännu något vi alla kan göra för att rädda världen och skapa en bättre framtid: Köpa lokalt och ekologiskt producerade varor närhelst möjligt - eller odla eget - och undvika allt som tagits fram med hjälp av skadliga kemikalier.

Det finns naturliga metoder för att öka skördar utan kemikalier, långt bortom vad kemiskt jordbruk kan åstadkomma.  Dessa metoder kostar mindre men producerar ändå mer, och dessutom högre kvalitet.  Men naturligtvis offentliggörs de inte, eftersom de utgör ett hot mot den Mäktiga Kvintetten's vinster och herravälde på marknaden, och blockeras eller förtalas därför av massmedia.  Det enda sättet att lära om dem är på Internet, eller från mun till mun.  Se resurs-sajterna i slutet av planen.

DEN VERKLIGT STORA FARAN som den Mäktiga Kvintetten utsätter oss för är genetiskt manipulerade (GM) produkter.  Detta är en sannskyldig Pandora's ask.  Ingen vet vilka långsiktiga konsekvenser det kan få när naiva och oansvariga forskare spelar Gud och perverst manipulerar Naturen för pengar och berömmelse.  Men tyvärr ligger det ett ännu perversare syfte bakom GM än pengar och berömmelse, nämligen det att kontrollera all matproduktion på jorden, och därmed kontrollera hela jordens befolkning.  Precis som Henry Kissinger sade.  Detta måste motarbetas med all kraft, om vi vill bevara en människovärdig tillvaro för oss själva och våra efterkommande, med fred och välstånd för alla.

Då det är "makten bakom tronen" som driver GM för sina ytterst suspekta syften, och det är den makten som genom "lobbying" dikterar lagarna i USA, får där ingen märkning finnas som visar vilken mat som är genetiskt manipulerad.  Lyckligtvis för Europa krävs det fortfarande att GM-produkter märks som sådana, och jag tror att de flesta européer är kloka nog att undvika GM-produkter, så länge de kan.  Men starka krafter är på gång från USA och det globala maktkonglomeratet att ändra på detta.  Vi måste till varje pris hålla på vår rätt att veta vad vi äter och på vår frihet att välja.

Påståendet att GM skulle vara lösningen på världens överbefolknings- och hungerproblem är inget annat än en grov och cynisk lögn för att moblisera behövligt politiskt och internationellt stöd för "matkövertagandet".  Sanningen är den rakt motsatta.

Det värsta, girigaste och maktgalnaste uttrycket för denna politk är den amerikanska regeringens konspiration med Monsanto och besläktade företag för att skapa ett patenterat världsomspännande monopol på säd, genom att producera och påtvinga alla odlare så kallade terminator-frön som är sterila så att de tvingas köpa nytt utsäde från Monsanto-koncernen varje år, istället för att spara sin egen säd från ett år till nästa, som bönder har gjort sedan jordbruket uppfanns för runt 10,000 år sedan.  Detta är inget annat än ett försök att tillskansa sig Monopol på Livet, dvs. makten att bestämma vem som får äta sig mätt, och vem som måste svälta.  Kom ihåg Kissinger's ord: "Kontrollera maten, och du kontrollerar folket."

Samtidigt kommer den biologiska mångfalden, som är kärnan i Naturen's långsiktiga evolutionära framgång, att försvinna och lämna säden utsatt för nya sjukdomar och utrotningshot.  Det är svårt att förstå hur någon kan kläcka en så pervers och storhetsvansinnig idé.  Ändå spenderas miljarder och åter miljarder dollars på att göra den till verklighet, och med fullt stöd av den amerikanska regeringen, både under Demokraterna med Clinton och under Republikanerna med Bush.  Förresten så har detta system redan tvångsinförts i Irak genom dekret av USA:s ockupationsmakt.

Det minsta vi kan göra är att bojkotta allt som har att göra med Monsanto och deras produkter, sprida ordet och undvika alla GM-produkter som pesten.

Var också medveten om att de flesta hälsolarm-rapporter som med jämna mellanrum levereras av media på initiativ av vederbörande myndigheter, är falska eller i vart fall starkt överdrivna, och deras syfte är inte alls att skydda befolkningen, utan att rättfärdiga tvångsåtgärder för att manipulera och kontrollera jordbruksprodukter, boskap och människor, eller för att sälja vacciner eller läkemedel, allt i de stora industriernas vinstintresse.  Jag talar om skrämsellarm som t.ex. det för SARS, Anthrax, fågelinfluensan, "galna kosjukan", mul- och klövsjuka, och så vidare.


Och slutligen en kort sammanfattning:

En acceptabel framtid kan vi bara skapa på grundval av ett nytt och visare värdesystem än det vårt aktuella samhälle är byggt på.

Vi måste övervinna vårt nuvarande beroende av ändlös produktionsökning och materiell standardhöjning, något som visat sig vara ekologiskt ohållbart.  Och likaså måste vi övervinna vår lust att hela tiden öka vår makt över andra människor genom mer pengar och mer inflytande.  Varken pengar eller makt leder till lycka eller välbefinnande, de andliga mål alla människor innerst inne eftersträvar.

Vårt nuvarande materialistiska värdesystem är baserat på rädsla, fragmentering och separation, konfliktskapande konkurrens och gränslöst ha-begär.  Vi måste överge detta system och i stället grunda vårt agerande på samarbete och på medmänsklig kärlek och solidaritet, samt låta etiska och andliga värderingar tillsammans med visdom och sunt förnuft bli vägledande för våra beslut.  Vi måste också vidga vårt medvetande och lära oss att tänka holistiskt, dynamiskt och globalt.

Det är nu klart att vi måste höja ribban som definierar vår identitet och vart vi hör, socialt och känslomässigt, från att snävt inbegripa bara familj, stam, hemort, nation och etnisk eller språklig grupp, till att omfatta hela mänskligheten, ja, varför inte allt liv på jorden och hela vår lilla planet?  Vi hör alla samman.  I dagens globala by utgör vi alla en enda kosmisk enhet.

Det är förresten lika bra att jag avslöjar den dramatiska sanningen:  Vi befinner oss helt enkelt mitt i ett historiskt paradigmskifte, och ju förr vi fattar galoppen och anpassar oss, dess bättre.  Vi har faktiskt inget annat val, men ju mindre medvetna vi är om vad som sker, och ju mer vi stretar emot, dess svårare blir processen för alla berörda.

Jag vet att det är mycket begärt, för det betyder ett totalt omtänkande, och en radikal förändring i hela vårt kulturmönster.  Men jag hävdar att det inte bara är möjligt, utan till och med absolut nödvändigt, om vi vill överleva och skapa en dräglig tillvaro för oss själva och våra efterkommande.

En medveten och önskad förändring eller utveckling som under tidigare epoker kunde ha tagit flera århundraden att genomföra, kan med vårt nuvarande kommunikationssystems snabbhet och räckvidd åstadkommas inom en enda generation.  Jag är förresten övertygad om att vi nu kan klara det på ett enda årtionde, om vi drar igång utan dröjsmål, nu genast!

Vi har ingen tid att förlora!

Låt oss alltså nätverka och satsa allt vi kan på att gemensamt förändra vårt tänkande och vårt handlande i enlighet med det nya paradigmet.


JENS JERNDAL 2009

jerndal@iplanmail.com.ar

http://www.jerndal.net


Resource sites:

Egen fri ren energi:

http://www.earth4energy.com/

Bättre och mer jordbruksprodukter utan kemikalier:

http://www.ecosustainablevillage.com/new_page_11.htm
http://64.23.61.137/dansbio.htm
http://www.originalsonicbloom.com/bio.html
http://www.rainbowminerals.net/sonic_bloom_article1.htm

Ny ren bilteknologi:

http://www.waterpoweredcar.com/stanmeyer.html
http://www.need2know.eu/?p=410
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080613/153276/
http://www.genepax.co.jp/en/
http://auto.howstuffworks.com/air-car.htm
http://www.ecogeek.org/content/view/659/


Bibliografi:

Engdahl, F. William: Seeds of Destruction -- The Hidden Agenda of Genetic Manipulation

Harman, Willis: Global Mind Change

Henderson, Hazel: Building a Win-Win World: Life Beyond Global Economic Warfare

Henderson, Hazel: Paradigms in Progress: Life Beyond Economics

Henderson, Hazel: The Politics of the Solar Age: Alternatives to Economics

Sahtouris, Elisabet: Earth Dance -- Living Systems in Evolution
I e-post utskicket med ovanstående översättning av Jens Jerndal:s text följde även med annat material.  Se nedan för detta.
SVD:s Inger Attestam har under senaste tiden gjort en förtjänstfull och orädd granskning av Rosa Bandet-insamlingen.  Och man kan i hennes artiklar följa vad som händer när fjällen fallit från någons ögon: rätt snabbt tvingas hon ifrågasätta inte bara vad Bröstcancerfonden utan också vad Cancerfonden, cancerforskningen i stort samt läkemedelsindustrin egentligen håller på med.  Mindre än en tredjedel av pengarna används till cancerforskning, konstaterar hon, och cancerforskningens framsteg skönmålas å det våldsammaste, läkemedlen är ineffektiva och kostnaderna för dem skenar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1981271.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1981281.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1979167.svd
http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/artikel_1756899.svd

Det låter nästan som om Inger hade inspirerats SIEMs granskning av Cancerfonden under åren ....

http://www.google.com/search?q=Cancerfonden+site%3Aklokast.se


Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta positionerna i EU, skriv under!  Din underskrift är viktig.

http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front


EXEMPEL PÅ BROTT MOT GRUNDLAGEN
Riksdagen stiftar Sveriges lagar.  Samtidigt fattar riksdagens ledamöter beslut som många medborgare upplever som olagliga.  Det gäller den FRA-lag som Riksdagen antog före sommaren (juni 2008) och som står i strid med grundlagens skydd för den personliga integriteten.  Det gäller också den engångsskatt på privata pensionspengar (1986) som konfiskerade medborgarnas sparade medel.  Och det gäller exempelvis lagen om fritt fiske på privata vatten utan ersättning till markägarna (1985).
SVERIGE BEHÖVER EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL NU!
Undertecknade kräver att Sveriges nya grundlag skall inkludera en oberoende författningsdomstol. Flertalet europeiska länder, exempelvis Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike, har redan en sådan.  Riksdag och regering beslutar om alla våra lagar, men utnämner också de högsta domarna i vårt rättsväsende.  Medborgarna i Sverige måste få möjlighet att hävda sina rättigheter i en oberoende Författningsdomstol, vars uppgift blir att tolka grundlagen!

SKRIV UNDER!


http://www.forfattningsdomstol.se/


Projekt Vitamin Freedom
Rätten till vår hälsa


EU tänker inte förbjuda kosttillskott.  Bara göra det svårt att använda.  Vad tänker du göra åt det?
I januari 2009 planerar EU-kommissionen att publicera ett förslag om MPL (Maximum Permitted Level) för vitaminer och mineraler.  Det kommer att sättas en maxnivå för hur mycket vitaminer och mineraler ett kosttillskott får innehålla.  De föreslagna maxnivåerna står inte i proportion till riskerna.  Den föreslagna maxnivån för betakaroten föreslås t.ex. bli 7 mg.  Det motsvarar innehållet i en och en halv morot.  Detta motsvarar inte dagens näringsbehov och speglar ingen verklig riskfaktor.  Ett antal engagerade människor har startat Projekt Vitamin Freedom med syfte att väcka opinion i denna fråga och bevaka vår rätt till hälsa.

Vi har yttrandefrihet, pressfrihet och religionsfrihet -- ska vi nu förlora vår hälsofrihet?
Vi får dricka hur mycket alkohol vi vill, trots de vetenskapliga bevis som finns för alkoholens skadlighet.  Vi får röka hur mycket tobak vi vill och vi får stoppa i oss hur mycket onyttig mat som helst.  Svenska försök att stoppa azofärgämnen har misslyckats, trots att azofärgämnen fullständigt saknar konsumentnytta och sannolikt skapar hyperaktivitet (och andra problem) hos barn.
Allt detta är helt okej enligt EU.  Men att ta ett kosttillskott med mer betakaroten än du får via en och en halv morot -- det anses farligt och måste förbjudas.  Var finns logiken?  Vi får gärna bli sjuka, men gud bevare oss om vi vill förbli friska med hjälp av kosttillskott! Vem vinner något på denna utveckling?  Den enskilde medborgaren har allt att förlora och absolut ingenting att vinna.
När apoteksmonopolet avskaffas 2009 kommer receptfri medicin säljas i princip var som helst, från mataffärer till bensinstationer, medan kosttillskott med terapeutisk verkan klassas som läkemedel.  Om förslaget går igenom försvinner vår hälsofrihet.  Vi kan inte längre köpa kosttillskott med det näringsvärde som vi behöver -- inte ens via internet.  Vi kan inte stilla titta på när vår rätt att vara friska tas i från oss.  Därför föreslår vi en handlingsplan.


Kampanjsajt
Projekt Vitamin Freedom har en kampanjsajt med syfte att väcka opinion och påverka makthavarna att bevara vår hälsofrihet.

Adressen är www.vitaminfreedom.org.  Skriv under och protestera.  Om vi kommer upp till en miljon underskrifter är EU tvungen att ta upp frågan igen.  Din och dina vänners underskrift är viktig.


Tack för ditt stödVi är överväldigade över den uppmärksamhet denna fråga har fått, både i Sverige och utomlands.  Det finns krafter som vill begränsa rätten att hålla oss friska med kosttillskott.  Men vi tänker INTE sitta vid sidan och se på!

EU tänker lägga fram en maxnivå för mängden vitamin och mineral du får äta per dag.  Nivåerna befaras bli väldigt låga och metoden för uträkningen av maxdoser bygger inte på vetenskap.  Det blir mycket svårt för oss alla att få de vitaminer och mineraler som vi behöver för att hålla oss friska.

Vill du ha det så?  Nej!  I Irland blev protesterna så kraftiga att det diskuteras om ett undantag för företag som inte säljer över gränserna!  Men Sverige då?

Vi åker till Bryssel!Representanter för Projekt Vitamin Freedom kommer att åka till Bryssel med alla namn från den svenska namninsamlingen för att på plats påverka denna viktiga fråga.  Vi är beroende av ditt stöd och är oerhört tacksamma för alla donationer vi kan få.

Insamlade pengar kommer att användas för att stödja Alliance for Natural Health (ANH) och Innovativ Hälsovård (BrIH) i deras arbete att påverka EU.  Både stora och små summor är välkomna.  Sätt in dem på PlusGiro: 382 46-5  Ange referensen: PVF.

Skriv under den nya svenska namninsamlingen!Stoppa EU från att fatta beslut som påverkar din hälsa negativt.  Redan nu märker vi att protesterna tar skruv.  EU:s publicering av maxdoser planerades först januari 2008, sedan januari 2009, sedan 19 februari, sedan mars och nu talar man om maj!

Skriv på den svenska namninsamlingen!  Den kommer att överlämnas till regeringen och EU-kommissionen.  Vår namninsamling är den näst mest aktiva på namninsamling.se just nu.

Se mer information finns på vitaminfreedom.org

Här finns en tabell över de gränsvärden som kan bli verklighet om vi inte agerar nu: vitaminfreedom.org/info

Vi har ett stort antal nya videofilmer.  Missa inte intervjuerna med:
  • Bertil Wosk
  • Dr Robert Verkerk
  • Meleni Aldridge
  • Ingrid Franzon
Du hittar filmerna på: vitaminfreedom.org/film

Du får detta brev för att du har anmält dig på www.vitaminfreedom.org.
Tack för att du hjälper oss i kampen för vår mänskliga rätt till vitaminer i terapeutiska doser.
Entertainment & Arts - Fine Arts

I’ve received this disturbing email from an old acquaintance:
"In 2007, the artist Guillermo Vargas Habacuc, took a dog from the street, tied him to a rope in an art gallery and
began starving him to death.

For several days, the artist and the visitors of the exhibition watched, emotionless, the shameful 'masterpiece' based on the dog's agony.

Does THIS sound like art to you?
But this is not all... the prestigious Visual Arts Biennial of Central America decided that the 'installation' WAS actually art,
so Guillermo Vargas Habacuc has been invited to repeat his cruel action for the Biennial of 2008."

Description:  MAKE A DIFFERENCE, NATIVITY IS DEAD BUT WE CAN STARVE ANOTHER DOG!!!!

Let's STOP HIM!!!!!

Sign the petition:

http://www.petitiononline.com/ea6gk/petition.html

Please do it. It's free of charge, there is no need to register, and it will only take 1 minute to save the life of an innocent creation.


.*v.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.v*.


Tips från Soul Travel Magazine - Grupputskick

RÄDDA LIV: SKYDDA DIG ENKELT FRÅN MOBILTELEFONSTRÅLNING http://www.soultravel.se/2008/1012-editor/mobiltelefonirisker.html
VIDEO: WHAT THE CELL PHONE PROVIDER ISN'T TELLING YOU ABOUT http://www.soultravel.se/2008/1012-editor/nick-begich.html
VIDEO: RESEARCHER SAYS: CELL PHONE DANGERS ARE REAL http://www.soultravel.se/2008/1012-editor/dr-carlo.html
BIORECENSION: RESERVATION ROAD (högt betyg) http://www.soultravel.se/2008/1012-editor/reservation-road.html
VIDEO: SCARY GUY - TOUGHT OUTSIDE BUT SOFT INSIDE http://www.soultravel.se/2008/1012-editor/scary-guy.html
VIDEO: INTRODUCTION TO QUANTUM PHYSICS http://www.soultravel.se/2008/1012-editor/hal-puthoff.html
VIDEO: YOUR ARE NOT A SLAVE OF YOUR OWN GENES http://www.soultravel.se/2008/1012-editor/bruce-lipton.html


Intressanta Utubevideos

Och här kommer videon till denna historia:

http://www.youtube.com/watch?v=VJMbk9dtpdY

Here is another very good film to watch. It addresses the core problem of fear as related to the power elites game.

Daniel

http://www.youtube.com/watch?v=nvE1lZDFmSM

Click on this link:

http://www.cchr.org/#/videos

En mycket intressant intervju med Boriska, ett indigo barn som är 11 år och bor i Ryssland, samt intervju med hans professor.

http://www.youtube.com/watch?v=y7Xcn436tyI&feature=related

Kolla in denna intervjun: http://video.google.com/videoplay?docid=8978118361869233020

I think the message in this video is very important.

It's only a few minutes.

http://www.youtube.com/watch?v=sgKqMFS_0RQ

Gå in på http://culture.zapto.org och titta på filmen Fantasikrisen.

Nostradamus.

http://www.youtube.com/watch?v=PPm6qCHCvjo

Astrologi.

http://www.youtube.com/watch?v=SUwKDwETctc

Maya kalendern.

http://www.youtube.com/watch?v=uZIfyXc8RWk&NR=1

December 21 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=11iCmzGnOI8

Fint stjärnspel.

http://www.youtube.com/watch?v=7HXjopsobPg

Ett kraftfullt budskap.

http://www.youtube.com/watch?v=3y_Ib4be7Eg&feature=related

Vågor av ljus och visdom.

http://www.youtube.com/watch?v=C1Vbkb1OkbE&feature=related

Ett viktigt budskap.

http://www.youtube.com/watch?v=TR4yK9XSY_c

Ett behagligt budskap.

http://www.youtube.com/watch?v=VBqX0ANlJ4g

Magnetmotor

http://www.youtube.com/watch?v=hkgyY47duCM&feature=related

Larry King och UFO?

http://uk.youtube.com/watch?v=gRIHCWGpKeQ&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=xfyfR0hDljs&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=rG5Shz5kt3Q&feature=related

Fri energi guide

http://blog.lege.net/Free_Energy/Patrick_Kelly_Free_Energy_Guide.pdf
http://projectavalon.net/Patrick_Kelly_Free_Energy_Guide.pdf

Överlevnadsmanual:

http://blog.lege.net/content/us_army_survival_manual.pdf

Gå in på http://culture.zapto.org och titta på filmen Fantasikrisen.


Fristående radiokanaler

Titta på nedanstående länk och lyssna på intressanta intervjuer.

http://www.redicecreations.com/radio/2008/06jun/RICR-080615.php

www.coasttocoastam.com


Intressanta hemsidor

http://www.nyapolitiken.biz

http://klippan.seths.se/ik/ik

http://www.123minsida.se/HAPPY_LIFE_Pudlar/

http://www.kjellhaglund.com

www.fritthelsevalg.org

www.altnett.no Alternativmessen 21 -- 23 nov i Oslo

www.kornsirkler.no


www.cropcirclesweden.org

www.atmacenter.se

www.theresonanceproject.com